BUTB204D Туристически ресурси

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

 Курсът е специфично насочен към създаване на познания за природната среда и туристически

ресурси на България като атрактивна дестинация.

 За целта ще бъдат разгледани и дефинирани рекреационно-туристическите ресурси, природните

рекреационни ресурси, биосферните територии и обектите на природното ни наследство.

 Студентите ще бъдат запознати с антропогенните туристически ресурси и социокултурни ефекти в

туристическата дестинация, както и териториалната организация.

 Ще се анализира средата на функциониране и развитие на туризма и туристическата инфраструктура.

 Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и

специализирани знания при осъществяването на туристически управленски дейности

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 основните понятия и дефиниции, свързани с туристическите ресурси – природни и антропогении;

 специфичните характеристики и структуроопределящите компоненти на туризма;

 природните туристически ресурси и екологични ефекти на туризма; рекреационно-туристическите

ресурсите и природните рекреационни ресурси; биосферните територии и обектите на природното

наследство;

 антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти в туристическата дестинация;

териториалната организация и опазването на антропогенните туристически ресурси;

 туристическата инфраструктура - основите на управлението на туризма;

 основните насоки на управлението на устойчивото развитие на туризма и стратегиите за устойчиво

развитие

2) могат:

 да познават природната среда и туристическите ресурси на България;

 да познават ресурсния потенциал на обособените туристически райони в България;

 да анализират средата на функциониране и развитие на туризма и да познават методологията и

необходимия инструментариум;

 да познават природните туристически ресурси и екологичните ефекти на туризма; антропогенните

туристически ресурси и социокултурните ефекти;

 да познават антропогенните туристически ресурси и социокултурните ефекти в туристическата

дестинация;

3/3

 да прилагат получените общотеоретични и специални знания при осъществяването на

туристически управленски дейности.
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

 Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1.Въведение в туризма и значението на туристическите ресурси. Терминологичнни уточнения. Основни понятия и дефиниции. 2.Структура на управление в туризма - субекти и обекти на управление. Аспекти на управление, видове и нива на управление на туризма в България. Правна рамка и нормативна база на туризма. Закон за туризма и др. закони. Анализ на средата на функциониране и развитие на туризма. Туристическо райониране на България. 3.Природни условия и природни фактори. Природни ресурси – релеф, климат, води, биогенни ресурси. Природно наследство - природни паметници, геологически и физиографически образувания, строго защитени природни обекти. 4.Природоресурсен потенциал – национални и природни паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности. Защитени територии и обекти на природното наследство. Списък на Юнеско. 5.Природни туристически ресурси и екологични ефекти на туризма. Природоползване и природоопазване.
  2. 6.Изследване и оценка на рекреационно-туристическите ресурси. Рационално усвяване и ефективно използване на ресурсния потенциал в туристическото обслужване - предтуристически етап, оценъчен етап, етап на пълноценно туристическо усвояване и използване. 7.Антропогенни туристически ресурси. Същност. Движимо и недвижимо антропогенно наследство. Обхват на антропогенното наследство – минало и настояще. 8.Културно-историческо наследство като ресурс за развитието на туризма - историко-археологически ресурси, архитектурни ресурси, етнографски ресурси, религиозни туристически ресурси, панаири, конференции и т.н. културни атракции, спортни прояви и пр. 9.Антропогенни туристически ресурси и социокултурни ефекти в туристическата дестинация. ресурси. Териториална организация и опазване на антропогенните туристически ресурси. Същност и развитие на културния туризъм. 10.Управление на устойчивото развитие на туризма в България. Основни насоки на управлението на устойчив туризъм. Стратегии за устойчиво развитие на
  3. 11.Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България” 12.Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България” 13.Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България” 14.Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България” 15.Тема: “Потенциал на туристическите ресурси в .................... район за устойчиво развитие на туризма в България”

Литература по темите:

Караилиева, М. „Ресурсен потенциал на туризма”, Издателство „Авангард Прима“, София, 2018

Средства за оценяване:

УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

1. Текущи оценки – 50 %, формирана на база тест и участие в дискусии

2. Практически занятия – 50 % от текущата оценка