BUTB203D Туристически дестинации

Анотация:

• Целта на курса е да се изяснят проблемите, касаещи състоянието и развитието на туристическата дестинация в световен мащаб. Курсът има не само теоретико-методологически, но и практико-приложен характер.

• Теоретико-методологическите проблеми обхващат проектирането и планирането на туристическите дестинации, както и изучаването на особеностите на природата (релеф, води, растителност, животински свят, ландшафт, геология), които се явяват притегателна сила за туристите. Освен това се засягат и паметниците на археологията, историята и културата, обекти и събития, които привличат туристи с различни потребности.

• Практико-приложните проблеми се отнасят до конкретните особености на всяка една от туристическите дестинации в глобален мащаб. В курса се използва класификацията на дестинациите, възприета от Световната организация по туризъм към ООН, в съответствие с която се разглеждат пет основни региона – Африка, Северна и Южна Америка, Азия, Австралия и Океания, Европа и Близкия Изток. За всяка една от туристическите дестинации подробно се анализират природните, културните, икономическите и други характеристики, както и специфичните особености, отнасящи се до традициите и обичаите, гастрономията, народопсихологията, както и най-често срещаните поведенчески модели.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• Икономическата същност на понятието туристическа дестинация;

• Профила на туристическата дестинация като обуславящ фактор за развитието на туризма.

2) ще могат да:

• Да прилагат различните подходи към концепциите за развитие на туристическите дестинации като част от анализа и изследването на туризма;

• Да проучват, проектират и планират характеристиките и особеностите на дестинации по региони.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Туристическа дестинация – същност и значение. Терминологични уточнения
 2. Фактори и етапи на развитие на туристическа дестинация
 3. Ресурсна обезпеченост на туристическата дестинация
 4. Туристическа типология на страните. Международен туризъм. Структура на световното туристическо пространство
 5. Характеристика на туристическа дестинация България
 6. Характеристика на туристически дестинации в Централна и Източна Европа
 7. Характеристика на туристически дестинации в Западна и Северна Европа
 8. Характеристика на туристически дестинации в Южна Европа и Източното Средиземноморие
 9. Характеристика на туристически дестинации в Азия и Океания
 10. Характеристика на туристически дестинации в Близкия Изток и Африка
 11. Характеристика на туристически дестинации в Америка
 12. Устройство и планиране на туристическите дестинации. Устойчивост на туристическите дестинации

Литература по темите:

Основна

•Кръстев, В., География на туризма, изд. „Наука и икономика”, ИУ Барна

•Емилова, И., Лекционен курс

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА