GENB010D Обща социология

Анотация:

" Курсът по Обща социология има за фундаментална цел да концептуализира историческите условия за възможност и познавателните граници на валидност на социологическата перспектива към човека в променящия се социален свят. В него акцентът е поставен върху системното въвеждане и проясняване на изследователските реалии, теоретичните понятия и емпиричните методи, чрез които се конституира социологическата наука. По време на лекциите и практическите занимания ще бъдат тематизирани основните социологически парадигми и методологически подходи към обществото, а също и ключовите социални проблеми, пред които в нашата съвременност е изправена социологията. Особено внимание ще бъде отделено на логиката на съществуване на различните регулативни системи, властови модалности и знаниеви механизми, изграждащи нормативния корпус на съвременните общества. Ще бъде представен както социалния генезис и историческото развитие на късно-модерните институции, така и техните политически метаморфози в (пост)социалистическото общество. В заключение курсът по Обща социология, чрез взаимното оглеждане на проблем, предмет и метод на социологията, при контролираните преходи между теория и емпирия, ще генерализира принципите върху които се изгражда едно критическо социално изследване.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните понятия, социалните реалии и проблемните полета в историята и актуалността на социологическата наука. Те ще придобият системно знание за социологическата проблематика, теории и методи, както и ще изградят личностна чувствителност към социалната емпирия. Ще притежават критически поглед към ценностните, нормативните и институционалните структури на съвременните общества; изследователски поглед, който ще разшири техните мисловни хоризонти и ще формира адекватна гражданска позиция.

2) могат: да диагностицират значимите проблеми, пред които са изправени съвременните общества в контекста на процесите на глобализация. Те ще разполагат с набор от практически умения за анализ и интерпретация на актуалните въпроси, възникващи пред българското общество. Ще усвоят редица емпирични методи и качествени техники за провеждане на социологическо изследване, което да установи реалното състояние на социалните феномени.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. София: Критика и хуманизъм.

Арент, Х. 1991. Тоталитаризмът. София: Панорама.

Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. София: Критика и хуманизъм.

Арент, Х. 2007. Насилие и политика. София: Критика и хуманизъм.

Бауман З. 1999. Глобализацията. София: Наука и изкуство.

Бауман, З. 2000. Живот във фрагменти. София: Прозорец.

Бауман, З. 2003. Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят. София: Просвета.

Бек, У. 2001. Световното рисково общество. София: Обсидиан.

Бек, У. 2002. Що е глобализация? София: Критика и хуманизъм.

Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на А-за. София: Критика и хуманизъм.

Богданов, Б. 2006. Университет и свобода. София: Нов български университет.

Бояджиева, П. 1998. Университет и общество: два социологически случая. София: ЛИК.

Бурдийо, П. 1993. Казани неща. София: УИ "Св. Кл. Охридски".

Бурдийо, П. 1997. Практическият разум. София: Критика и хуманизъм.

Бурдийо, П. 2005. Практическият усет. София: Фигура.

Бъргър, П., Т. Лукман 1996. Социалното конструиране на реалността. София: Критика и хуманизъм.

Бъргър, П. 1998. Капиталистическата революция. София: Прозорец.

Бъргър, П. 1999. Покана за социология. Една хуманистична перспектива. София: ЛИК.

Ватимо, Д. 2004. Краят на модерността. София: Критика и хуманизъм.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Вебер, М. 1993. Ученият и политикът. София: MicroРrint.

Вебер, М. 1998. Смисъл и ценност. София: Критика и хуманизъм.

Вебер, М. 2001. Генезис на западния рационализъм. София: Критика и хуманизъм.

Вебер, М. 2004. Протестантската етика и духът на капитализма. София: Просвета.

Гарфинкъл, Х. 2005. Изследвания по етнометодология. София: Критика и хуманизъм.

Гидънс, А. 2003. Социология. София: Прозорец.

Грекова, М., П. Кабакчиева, Л. Деянова, Г. Димитров. 1992. Социология. Учебник за ученици. София: Просвета.

Грекова, М., П. Кабакчиева, Л. Деянова, Г. Димитров. 1997. Незавършваща социология. София: Фондация "Минерва".

Грекова, М. 2001. Малцинство: социално конструиране и преживяване. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Деянов, Д. 2001. Увод в логиката и методологията на хуманитарните науки. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски".

Деянова, Л. 1996. Социология на символните форми. София: Критика и хуманизъм.

Деянова, Л. (съст.) 2004. Социологията като шанс. София: Изток-Запад.

Долапчиев, Н. 1994. Наказателно право. София: Българска академия на науките.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. София: Критика и хуманизъм.

Дъглас, М. 2001. Как мислят институциите. София: Фама.

Дюркейм, Е. 1994. Избрано. София: Критика и хуманизъм.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. София: Женифер-Хикс.

Дюркейм, Е. 2002. За разделението на обществения труд. София: СОНМ.

Дюркем, Е. 2006. Да мислим възпитанието. София: СОНМ.

Елиас, Н. 1999. Що е социология? София: Наука и изкуство.

Зимел, Г. Проблемът на социологията. В: Социологически проблеми 1984, кн. 5.

Зимел, Г. 2002. Социология. Велико Търново: Пик.

Иновативна социология. 2007. София: УИ "Кл. Охридски".

Калхун, К. 2003. Критическа социална теория. София: Критика и хуманизъм.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Канушев, М. 2005. Модерният затвор - условия за възможност и принципи на съществуване. В: Социология на отклоняващото се поведение. София: Просвета.

Канушев, М. 2006. Социално междувремие и политическа рационалност: към социология на управляемостта. В: Светове в социологията, София: УИ "Св. Климент Охридски".

Канушев, М. 2008. Социалното конструиране на девиантния субект. София: Критика и хуманизъм.

Коев, К. 1991. Метаморфозите на чужденеца. София: Наука и изкуство.

Коев, К. 1996. Видимостта. Феноменологични контексти. София: Критика и хуманизъм.

Коев, К. 2003. Елементарни форми на всекидневен живот. София: Просвета.

Критика и хуманизъм. 2004. Норма и патологии, кн. 1.

Латур, Б. 1994. Никога не сме били модерни. София: Критика и хуманизъм.

Латур, Б. 2007. Реасемблиране на социалното. Увод в социологията на дееца-мрежа. София: Изток-Запад.

Лепенес, В. (съст.) 2004. История на социологията. Антология. Том І, ІІ. София: Калиопа.

Лиотар, Ж.-Ф. 1996. Постмодерната ситуация. София: Критика и хуманизъм.

Мендрас, А. 2002. Елементи на социологията. София: Прозорец.

Маркс, К., Енгелс, Ф. 1968. Немската идеология. Съчинения. Том 3. София: БКП.

Николов, Л., Л. Деянова (съст.) 1990. Социология на личността. София: Наука и изкуство.

Низбет, Р. 1992. Стремежът към общност. София: Прозорец.

Норт, Д. 2000. Институции, институционална промяна и икономически отношения. София: ЛИК.

Социологически проблеми. 2006. Биополитика и биотика, кн. 1/2.

Торбов, Ц. 1992. История и теория на правото. София: Балгарска академия на науките.

Тофлър, А. 1992. Третата вълна. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Фотев Г. 1993. История на социологията. Том І, ІІ. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Фотев, Г. 1996. Социална реалност и въображение. София: Наука и изкуство.

Фотев, Г. (съст.) 1998. Извори на социологията. Стара Загора: Абагар.

Фотев, Г. 1999. Криза на легитимността. София: УИ "Св. Климент Охридски", АИ "Проф. Марин Дринов".

Фотев, Г. 2001. Граници на политиката. София: Изток-Запад.

Фотев, Г. 2004. Диалогична социология. София: Изток-Запад.

Фотев, Г. (съст.) 2005. Социология на отклоняващото се поведение. София: Просвета.

Фотев, Г. 2006. Дисциплинарна структура на социологията. София: Изток-Запад.

Фотев, Г. 2009. Ценности срещу безпорядък. София: Изток-Запад.

Фройд, З. 1990. Въведение в психоанализата. София: Наука и изкуство.

Фройд, З. 1991. Тотем и табу. София: Критика и хуманизъм.

Фром, Е. 1992. Бягство от свободата. София: Христо Ботев.

Фром, Е. 1996. Да имаш или да бъдеш. София: Кибеа.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Фуко, М. 1997а. Власт. София: Критика и хуманизъм.

Фуко, М. 1997б. Просвещение и критика. София: Критика и хуманизъм.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. София: УИ "Св. Климент Охридски".

Фуко, М. 2003. "Трябва да защитаваме обществото". Цикъл лекции в Колеж дьо Франс, 1975-1976. София: ЛИК.

Хабермас, Ю. Модерността - един незавършен проект. В: Критика и хуманизъм, 1991/3.

Хабермас Ю. 1995. Структурни изменения на публичността. София: Наука и изкуство.

Халбвакс, М. 1996. Колективната памет. София: Критика и хуманизъм.

Хаджийски, И. 1974. Бит и душевност на българския народ. София: Български писател.

Шютц, А. 1999. Чужденецът. София: ЛИК.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

1. Активно участие в практическите занимания.

2. Самостоятелно разработена анотация (или резюме).

3. Самостоятелно разработен реферат.