BAMB200D Предприемачество

Анотация:

 Научната област, към която следва да се причисли курсът, е икономика. Той си поставя за главна цел да запознае студентите с основните характеристики, елементи и връзки, които съществуват във връзка с предприемачеството, предприемачът, креативността, иновациите, както и с стопанското предприятие, което представлява основната форма за реализация на икономическа дейност (бизнес) общо и развитие на предприемачеството в частност. Курсът изгражда основните понятия и принципи, върху които се основава съществуването и функционирането на предприемачеството, предприемача и предприемаческото предприятие, както и предприятието изобщо. Специално внимание се отделя на връзките между икономическите индивиди (актьори) и предприятието вътре в него, както и между обкръжаващата среда, външните стейкхолдъри (заинтересовани актьори) и (предприемаческото) предприятие. Фокусът попада и върху вътрешна структура и функционални области, които изграждат предприемачеството, предприемача и (предприемаческото) предприятието. В практически план се разглеждат ключови структури, връзки, въпроси и понятия, засягащи алтернативните форми за съществуване на предприемачеството, предприемача и (предприемаческото) предприятие от една страна, както и, техните визи, мисии, цели и стратегии.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• кои са основните принципи, обосноваващи съществуването на предприемачеството, предприемача и стопанското предприятие;

• кои са базовите понятия, характеризиращи предприемачеството, предприемача и предприятието;

• какви са взаимовръзките между тях, вътре в и извън предприемачеството, предприемача и предприятието – между тях и окръжаващата среда;

• кои са видовете предприемачество, предприемачи и предприятия и в какви правно-регистрационни форми могат да функционират те в България;

• кои са централните функционални области, изграждащи предприятието;

• кои са основните теории за предприемачеството, предприемача и предприятието.

2) могат:

• да разбират смисъла на основните елементи и особености на предприемачеството, предприемача и предприятията, изобщо и у нас;

• да разбират и да могат да си служат с основните понятия от теория на предприемачеството, предприемача и предприятието;

• да могат да използват тези понятия при справянето с действителни проблемни ситуации в обучението по икономика и в стопанската практика;

• да могат да вземат решение за избор на локация за основаване на предприятие;

• да могат да вземат решение за избор на оптималната в даден случай правно-регистрационна форма на предприятие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 Микро- и макроикономика

 Общи икономически, финансови и организационно-управленски познания.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение и организация на курса Дефинициране на понятията предприемачество, предприемач и предприемачески процес. Еволюция на дефинициите. • основни понятия: икономически, морални, когнитивни, културни и социалени елементи на предприемачество и предприемач; предприемаческо познание и предприемачески начин на мислене; митове, легенди и реалности за предприемачеството и предприемача, предприемаческа етика и морал. • основни факти и реалии: креативност, възможност за идентифициране и реализиране на възможности, мотивация, склонност за поемане на риск, инициативност, самооценка, самоорганизираност и възможност за организиране и мениджмънт, самоотговорност, предприемаческо его, предприемачески стрес, предприемаческа дилема, комплексност на предприемаческото решение. Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: Ричард Кантилон, Йозеф Шумпетер, Фридрих Август фон Хайек, Харвей Лейбенщайн, Питър Дракър, Сандер Венекерс и Рой Търик и др. Предприемачески процес и жизнен цикъл на предприемаческата организация • основни понятия: Фази на предприемаческия процес. Роля на предприемача във всяка фаза • основни факти и реалии: иницииране, начало (възникване и създаване), реализация, растеж и развитие, изход от предприемаческта организация. Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: Ричард Кантилон, Йозеф Шумпетер, Фридрих Август фон Хайек, Харвей Лейбенщайн, Питър Дракър, Сандер Венекерс и Рой Търик и др. Начало и развитие на учението за предприемачеството и предприемача. • основни понятия: Възникване, ранна фаза, развитие, съвременност, школи и теории. • основни факти и реалии икономическо значение на предприемачество и предприемач, значение на креативността и иновацията за предприемачество и предприемач, идеята за „schopfeische Zerstorung“ (Creative Destruction) (съзидателното/градивно разрушаване) и роля предприемачество и предприемач за бизнес развитие, пазарът и предприемаческата активност са катализатор и мотор за развитие на бизнеса, актьорско центрирано разбиране за предприемачество, „предприемачески мениджмънт„ - предприемачеството е по-скоро социално-психологически, отколкото икономически феномен. • големите изследователи и автори в областта: Ричард Кантилон, Йозеф Шумпетер, Фридрих Август фон Хайек, Харвей Лейбенщайн, Питър Дракър, Сандер Венекерс и Рой Търик и др. Видове предприемачество и предприемачи • основни понятия: Критерии за отграничаване на видовете предприемачество и предприемачи • основни факти и реалии: фамилно, дребно, МСП, корпоративно, социално, локално, национално, интернационално и глобално, браншово, мъжко, женско, младежко, етническо. Казуси от света: Бил Гейтс (Майкрософт), Стив Джобс (Епъл), Марк Цукърбърг (Фейсбук), Елан Мъск (Тесла), Травис Каланик (Юбер), Мухамад Янус (Bank for the Poor – Microloans), Bangladesh – Нобелов лауреат, Sach Schau (Pure Fix Cycles); Казуси от България: Драгомир Кузов (DRAG Bicycle), Ивайло Пенчев (Walltopia), Cross cycling, . • големите изследователи и автори в областта: Креативност и иновация – характеристика, типове, видове и значение. • основни понятия: Креативност, иновация, интердисциплинарност на дефиниция, критерии за класификация на типове и видове. • основни факти и реалии: Разрушителна (Disruptive) и еволюционна (подобрена, осъвършенстваща се) иновация, продуктова, процесна, пазарна, маркетингова, организационно-управленска, финансова, научно-технически, икономически, социални, екологични, интегрални. Най-важни видове и за предприемачеството. Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: .
  2. Заобикаляща среда на предприемаческата организация – характеристика и значение. • основни понятия: Близка и далечна заобикаляща среда на предприемаческата организация. • основни факти и реалии: доставчици, клиенти, конкуренти, структури за финансиране и подпомагане, политически условия, правно-регулаторна рамка, политико-икономическа ситуация. Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: . Инструменти за изследване на заобикаляща среда на предприемаческата организация – характеристика, начин на използване и значение, . • основни понятия: SWOT, PESTEL, Porter’s 5 • основни факти и реалии: силни страни, слаби страни, възможности, заплахи, показатели за изследване на външна и вътрешна среда на организация, политически фактори, икономически фактори, социално-културни фактори, технологични фактори, екологични фактори, правно-регулаторни фактори, сила на доставчик, сила на продукт заместител, сила на конкуренти, сила на клиента, сила и бариери за New-Comer.. Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: . Заинтересовани страни (Stakeholders) – характеристика, видове, конфликти и решения. • основни понятия: Критерии за отграничаване на видовете заинтересовани страни, идентифициране на заинтересованите страни, комуникация и управление на заинтересованите страни. • основни факти и реалии: вътрешни и външни стейкхолери, ключови стейкхолдери, win-win, win-lose, lose-win, lose-lose . Казуси от България, Европа и света. • големите изследователи и автори в областта: . Правни форми за функциониране на предприемаческите организации. Видове и типове организации • основни понятия: правно-регистрационни форми, капиталови и персонални, малки, средни, големи предприятия, икономически браншове • основни факти и реалии: роля и значение на правнорегистрационните форми, важност на избора на правно-регистрационна форма, защо те са формулирани в закон, какви са видовете им и с какви особености се характеризират, класификации, характеристика и особености на видовете, икономическите браншове • големите изследователи и автори в областта: Казуси от България, Европа и света. Възможности за финансиране и подпомагане на предприемачеството и предприемача. • основни понятия: външни и вътрешни възможности за финансиране, видове финансиране, организация, институции, инструменти, програми и мерки за подпомагане на предприемачество и предприемачи • основни факти и реалии: собствен капитал, като възможност за финансиране, кредит, бизнес ангели, Crowd-funding, Crowd-investing, Investment Fund, Investment Trust, фондации, национални програми, програми на Европейски Съюз, други програми, инструменти и проекти за подпомагане извън ЕС. • големите изследователи и автори в областта: Доставки и складиране. • основни понятия: доставки, складиране • основни факти и реалии: с какво се характеризира доставното и складовото стопанство на предприятието
  3. Практически занимания: Семинар 1: Предприемач, предприемаческа идея и иновации. Семинар 2: Жизнен цикъл на предприемаческото предприятие. Семинар 3: Избор на правно-регистрационна форма за предприятие. Самостоятелна работа на студентите: ( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.) Изготвяне на анотация. Изготвяне на презентация. Провеждане на тест за проверка на знанията и уменията. Част 2: „Икономика и мениджмънт на предприемачеството“ Имуществени (разпоредителски) права. Разпределение на имуществените права в предприятието. Цели на предприятието. • основни понятия: външни ефекти, интернализиране, координатор, собственици на ресурси, максимизиране богатството на собствениците • основни факти и реалии: какво представляват имуществените (разпоредителските) права, как те са разпределени в предприятието, какви цели може/трябва да преследва предприятието • големите изследователи и автори в областта: Цели на предприятието и базови показатели • основни понятия: рентабилност и възвращаемост, обща възвращаемост, възвращаемост на собствения капитал, общия капитал и оборота • основни факти и реалии: кои са основните финансови цели на предприятието, какво е отношението между тях и как се отчита степента на постигането им • големите изследователи и автори в областта: Производствени фактори в предприятието • основни понятия: труд, средства за производство, материали, първични и диспозитивни фактори • основни факти и реалии: кои са производствените фактори в предприятието, на какви групи се подразделят те • големите изследователи и автори в областта: Производство • основни понятия: производствена програма, типове производствени процеси, • основни факти и реалии: какво представлява производството, какви видове производства има, • големите изследователи и автори в областта: Видове разходи по производството • основни понятия: функции на разходите, постоянни, променливи, средни и пределни разходи • основни факти и реалии: какво представлява функцията на разходите, каква е връзката й с производствената функция, кои са основните видове функции на разходите и за какво се използват • големите изследователи и автори в областта: Функционални области в предприятието. Класически и модерни форми на мениджмънт • основни понятия: доставки, складиране, производство, пласмент, счетоводство, финанси • основни факти и реалии: кои са основните области, от които е изградено предприятието; как те си взаимодействат една с друга • големите изследователи и автори в областта: Избор на място за разполагане на предприятието • основни понятия: цени на труда, транспорта, енергията, пласмента; агломерации • основни факти и реалии: кои фактори влияят върху избора на място за основаване на предприятие • големите изследователи и автори в областта: Финанси на предприятието • основни понятия: паричен поток, финансови решения • основни факти и реалии: какво представляват финансите на предприятието и как те са свързани с целите, които предприятието преследва Маркетинг и логистика. • основни понятия: доставки, складиране, пласментни канали, ценообразуване, реклама, комуникация, връзки с клиенти, видове клиенти, рециклиране и социална отговорност. • основни факти и реалии: с какво се характеризира маркетинга и логистиката на предприемаческото предприятието
  4. Мениджмънт на предприятието – обща постановка. • основни понятия: глобална мениджмънт обкръжаваща среда, планиране, организиране, управление (ръководство), контролинг • основни факти и реалии: култура, етика, социална отговорност, мениджмънт на многообразието в глобалния свят, креативно решаване на проблеми и вземане на решение, мениджмънт на промяната, иновациите и предприемачеството, организиране и делегиране, мениджмънт на персонала и екипи, власт, политики, конфликт, стрес, мотивиране и влияние, комуникация и информационни технологии, мениджмънт на контролните системи, мениджмънт на финансите, хората, операциите, качеството и производителността • големите изследователи и автори в областта: Фредерик Тейлър, Хенри Форд, Макс Вебер, Елтън Майо, Питър Дракър, Майкъл Портър Стратегически мениджмънт на предприятието. • основни понятия: стратегически мениджмънт на предприятието • основни факти и реалии: инструменти за анализ на мениджмънт обкръжаваща среда (SWOT, PEST/EL, петте конкурентни сили на Майкъл Портър), какво е стратегия, изработване на стратегия, прилагане на стратегия (план за действие), контрол и оценка на стратегия, организационно-управленска структура, преход от стратегии, основани върху създаване на ценност за акционерите към стратегии, основани върху създаване на ценности за заинтересованите групи • големите изследователи и автори в областта: Оперативен мениджмънт на предприятието. • основни понятия: оперативен мениджмънт на предприятието • основни факти и реалии: оперативни цели и задачи на предприятието, управление на доставките, производството и маркетинга, управление и мотивиране на персонала, управление на екипите, управление на комуникациите, управление на научноизследователската и развойна дейност • големите изследователи и автори в областта: Практически занимания: Семинар 1: Опортюнистично поведение на мениджмънта. Казус. Семинар 2: Ползи за акционерите или ползи за заинтересованите групи? Семинар 3: Заобикаляща среда на предприемаческо предприятие. Самостоятелна работа на студентите: ( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.) Изготвяне на курсова работа. Изготвяне на презентация. Провеждане на тест за проверка на знанията и уменията (в зависимост от големина на курс и необходимост).

Литература по темите:

Поради големия брой на специализирана литература, по долу съм дал само бай-важните. По време на преподаване на конкретната тема ще дам по разширена библиография.

I. Основна

 Kuratko, D. Entrepreneurship : Theory, process, practice, Cengage Learning, 2017.

 Тодоров, К. Бизнес предприемачество, част І и ІІ, БАРМП, С., 2011, първо издание

 Тодоров, К .Конкурентоспособност на българските предприемачи и мениджъри – научна разработка на ЦРП към УНСС, С. 2004.

 Тодоров, К., „Предприемачество и мениджмънт”, изд. „Мартилен”, София 2008.

 Александрова, М./ Калчев, Е. Финанси на предприятието, изд. НБУ, София 2013.

 Чаушева, В. и кол. „Икономика на предприятието”, част 1, 2 и 3, София, 2008.

ІI. Допълнителна

 ГЕОРГИЕВ, И. и кол., Икономика на предприятието, София 2008 г.

 ДЕНЕВА, А. Икономически основи на предприятието,В. Търново, 2001 г.

 ДОНЧЕВ, Д. и кол. Икономика на предприятието, София 1998 г.

 ДРАКЪР, П., Предприемачество и иновации, София, .2005.

 КОТЛЪР, Ф., Котлър за маркетинга/ Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите, ПОРТЪР, М., Конкурентното предимство на нациите, София (2004).

 BARRY, J. / WILLIAN, G. Essentials of marketing research. - Boston: Cengage Learning, 2016

 Сигнатура: 339.13 / B 11.

 CHERNEV, A., Strategic marketing management, Cerebellum Press, 2014

 FRIEDLI, T. et. al., Strategic Management of Global Manufacturing Networks - Aligning Strategy, Configuration, and Coordination, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014

 GONG, Y., Global Operations Strategy - Fundamentals and Practice, Springer Heidelberg New York Dordrecht London. 2013.

 HITT M., IRELAND, R., Strategic Management: Competitiveness and Globalization- Concepts and Cases, 11th Edition. 2014.

 JOCOBS, F., RICHARD, Ch., Operations and Supply Chain Management, NY, 2013.

 NEUS, W. Einfuehrung in die Betriebswirtschaftslehre aus Institutionenoekonomischer Sicht, Muenchen, 2014.

 LUSSIER, R., Management Fundamentals: Concepts, Applications, and Skill Development, Los Angelis/London, 2016

 ORVILL, C. / JOHN, W., Marketing strategy: A decision-focused approach /,. Mc Graw Hill, 2014, Сигнатура: 339.13 / W 19.

 MOTOHASKI, K., Global Business Strategy - Multinational Corporations Venturing into Emerging Markets, Springer Science+Business Media Verlag, Tokyo, Japan. 2015.

 PARNELL, A., Strategic Management: Theory and practice, Boston, 2013.

 София, 2001г.

 SCHIERENBECK, H., WOEHLE, C.B. Grundzuege der Betriebswirtschaftslehre, Muenchen, 2008.

 STUTELI, R., The Definitive Business Plan, NY 2002.

 WOEHE, G. Einfuehrung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Tuebingen, 2009.