BAEB302D Сравнителна стопанска история

Анотация:

Курсът има за цел да създаде у студентите знания за дълговременните тенденции и факторите на промяната в икономическото развитие. В курса се изучават основните научни подходи за анализ и класификация на икономическото развитие и се отделя внимание на възможността студентите да ги прилагат на практика. Зараждането, оформянето и развитието на икономическите процеси на микро и макро- ниво са друг важен аспект на знанията, които студентите получават от изучаването на Стопанската история. Икономическият растеж в дълговременна перспектива е най-важният проблем, който курсът има за цел. В тази връзка се изясняват факторите и стимулите на растежа. На базата на сравнителния анализ те достигат до научна представа за това защо едни страни са богати, а други бедни и как икономическата активност се премества и изтегля от едни зони към други. Предвидените практически занимания в тази връзка имат за цел студентите да усвоят отчитането на факторите на икономическия растеж на основата на реален икономико-статистически материал и да се научат да анализират динамиката на икономическата

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. знаят:

ь конкретното, реално развитие на стопанските процеси в историческа перспектива,

ь тенденциите и резултатите в еволюцията на стопанските структури и институции,

ь общовалидните правила на икономическото развитие.

ь факторите на икономическия растеж;

ь факторите за възникване на икономическите кризи и тяхната специфика на проявление, видовете икономически кризи

ь особеностите на проявлението на правилата на икономическата динамика, на и икономическия растеж и стагнация в България

2. могат:

ь да прилагат в настоящето световения и специфичния български исторически икономически опит,

ь на базата на трайните, исторически доказани правила на икономическото развитие, да се ориентират в икономическата среда на отделните региони и държави в света в конкретно възникнали ситуации днес, както и да имат яснота относно очакванията си в икономически план при работа в тях.

ь да намират с достатъчно висока степен на сигурност правилното решение в настояща ситуация на проблимите от икономическо естество.

ь да определят възможностите за инвестиции и възвращаемост в даден ареал и стопански сектор;

ь да определят вида на икономическите кризи и инструментите за тяхното преодоляване;

ь да анализират на макроикономическо равнище икономическа ситуация;

ь да определят перспективите на икономически растеж или стагнация.


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кьосева, Н., Стопанска история, учебник, издателство на НБУ, С. 2007.

Литература

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 141-146.

Айзенхауер, Д., Кръстоносният поход в Европа, С. 1986.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959

Экономическая история капиталистических стран, М. 1989.

ІV.4.4. Икономическо развитие в държавите от Източна и Югоизточна Европа. (1944 -1951 г.).

Установяване централизирано планово стопанство Принципи. Ликвидиране на институциите на частната собственост. Вътрешна стратификация на икономическото им развитие по степен и структурни особености.

Литература

Berend, I, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe in XIX and XX centuries, 1974.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Статистически годишник;

ІV.4.5. Паричната система от Бретън Уудс. Паричната система на държавите с централизирана планова икономика.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Кьосева, Н., Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, издание на УНСС, кн. 4 - 6, 2000, с. 49-54.

Friedman, M., Ana Jacobson-Shcwartz, A Monetary History of the USA 1861-1960.

ІV.5. Икономическото развитие от 1951 г. до 1972 г.

ІV.5.1. Икономическо развитие на челните държави с пазарно стопанство.

Навлизане в Пети стадий на икономически растеж на Англия, Франция, Япония, Германия, Италия, Канада, Скандинавия.

Литература

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

ІV.5.2.Икономическо развитие на Съветския съюз - Четвърти стадий на икономически растеж на Русия.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да формират напълно текущата си оценка по време на втората консултация чрез:

• Курсова работа (казус) – 50%

• Отворен тест – 50%

Общо 100%

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.