MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част

Анотация:

Тренинговият курс има за цел да провокира студентите да приложат на практика знанията получени в асовете по специален предмет. За целта те ще трябва да се включат в реализирането на различни студентски изяви.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалното изпълнителско майсторство, като основните дейности в курса са практически и целят изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни практически умения по специалността, които допълват теоретичните им познания

• Как сами да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен практически проект или собствена реализация

2) могат:

• Да реализират практически дейности по специалността и в музикалните изкуства въобще

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява

• Да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства


Предварителни изисквания:
Познания по специален предмет.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изработване на концертна програма
  2. Реализиране на творческа изява
  3. Участие в концерт от името на НБУ.
  4. Анализ на творческа изява.

Литература по темите:

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и дейностите които реализира в рамките на работното ателие.