MUSM585 Работа с научен текст

Анотация:

Целта на този курс е да осветли студентите магистри в това що е наука, как се работи с наука (как се четат научни текстове) и как се прави наука, и вече конкретно: как се пише научен текст, с който, структурно и езиково, да се представи проведеното научно изследване, неговите хипотеза, цел, задачи, методи, неговият експеримент, постигнатите резултати, обработката им, достигането до достоверни изводи и заключение, потвърждаващо или не научната хипотеза. Съответно, въпроси на публикуването, както и на написването и защитаването на дисертация, научни проекти и пр.

Курсът по Работа с научен текст разкрива що са:

• наука,

• текст,

• научен текст,

• видове научни текстове,

• издирване, селекция и систематизация на научни текстове,

• работа с научен текст – запознаване, проучване, вникване, извличане на информация, ползване на тази информация,

• писане на научен текст.

• Обучението има за цел:

1. Да създаде у студентите представи и критерии за това, що са познание и наука,

2. Текст и научен текст, видове научни текстове,

3. Да ги научи как да издирват научни текстове, как да получават достъп до тях, как да ги ползват (щудират, анализират, извличат информация и я ползват на свой ред),

4. Как да създават едни или други видове научни текстове, въз основа на съответното научно изследване.

5. Как да публикуват научните си текстове, как да разпространяват информация за съществуването им, за да влязат в полезрението, работата и оценката на колегиумите си в страната и по света.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти магистри следва да познават материята (представена чрез заложените в тематичния план въпроси) и да могат да осъществят научни изследвания, които да представят чрез съответни публикации, изписани коректно като научен текст.

1) знаят:

• Що е наука и що е научен текст,

• Параметрите на различни видове научни текстове и изискванията за тях.

• Как да издирват и подбират научни текстове, да получават достъп до тях, да ги усвояват, да ползват научната информация,

• Как да напишат свои научни текстове, как да ги публикуват и разпространят информацията за съществуването им, за да влязат в полезрението на колегиумите им, да бъдат научно полезни и да получат подобаващата им се оценка,

2) могат:

• Да се ориентират в това, даден текст научен ли е или не,

• Да потърсят и намерят нужните им научни текстове,

• Да ги усвоят аналитично, като извлекат съответната научна информация и я ползват на своя ред,

• Да пишат свои научни текстове, да ги публикуват и разпространяват.


Предварителни изисквания:
Бакалавърска степен. Знания и умения по история и теория на музиката, работа с компютър.

Владеене на езика (лексика, граматика, синтаксис, пунктуация), на който ще се пише вече научен текст.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е наука? Що е изкуствознание и в частност музикология (музикознание).
 2. Особености на научността в областта на изкуствата. Плагиатството.
 3. Изказ и стил на езика в научния текст.
 4. Избор на тематика и заглавие (работно, крайно). Научният ръководител. Консултантите.
 5. Издирване и проучване на направените до момента научни изследвания по темата (хроника, оригиналност, приноси, изводи) – по света и у нас. Обзорът.
 6. Издирване и подбор на референтни източници. Видове. Пълноценни описания (на библиография и други референтни източници) и позовавания (цитирания). Само на наличните в текста или и на други? Стандарти.
 7. Терминологичен словник (glossary).
 8. Задаване на цел на изследването. Научна хипотеза. Ключови думи. Работна структура и планиране на изследването: задачи, методи, експеримент - достоверно провеждане, резултати, обработването им (важността на статистиката), анализ, осмисляне, изводи и заключения. Потвърждаване или не на работната научна хипотеза. Приносите.
 9. Аспекти на научното академично писане. „Аз“ или „Ние“, че и „Авторът/Авторите“. В различните езици и времена. Посоки на внимание при преводите, в това число и на ключовите думи.
 10. Етапи в изготвянето на крайните структура и текст на дисертацията. Диктофонът под възглавницата. Бързина на писането, 10-пръстна система, подредби на клавиатурата (механична, тактилна). Софтуерен текстови набор на говор. Коригиращи програми – плюсове и минуси. Видове прочити на текста.
 11. Публикации. Рецензирани (peer-review), реферирани (регистрирани в бази данни), индексирани списания. Наукометрия, импакт фактор („IF"), "Web of Science", импакт ранг (SJR), "SCOPUS".
 12. Дисертация. Що е то? Мотиви и причини за написването й.
 13. Автореферат. Експозе.
 14. Защитата: вътрешната защита, научното жури, официалната открита защита. Процедурите.
 15. Научни проекти. Работа с изкуствен интелект - плюсове и минуси.

Литература по темите:

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Еко, Умберто, Как се пише дипломна работа, София, Александър Панов 1999, Труд 2013

Конов, Явор: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Конов, Явор: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

Митрани, Леон: Наука и ненаука, Наука и изкуство, София, 1989

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Файнман, Ричард: Какво те интересува какво мислят другите хора?, превод от английски Михаил Бушев, София, Изток-Запад, 2019

Файнман, Ричард: Насладата от откривателството, превод от английски Милена Боринова, София, Изток-Запад, 2018

Файнман, Ричард: Сигурно се шегувате, г-н Файнман, превод от английски Мария Атанасова, София, Изток-Запад, 2014

Файнман, Ричард: Смисълът на всичко това, превод от английски Христо Кьосев, София, Изток-Запад, 2017

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

An Introduction to music studies, ed. by J. P. E. Harper-Scott and Jim Samson, Cambridge University Press 2009

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Garaz, Oleg: The Science Of Musicology: Definition, Identity, Typologies And Evolutions, 2017 https://www.academia.edu/45168669/The_Science_Of_Musicology_Definition_Identity_Typologies_And_Evolutions

Impact factor https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor

Scientometrics https://en.wikipedia.org/wiki/Scientometrics

Scopus https://en.wikipedia.org/wiki/Scopus

Musicology https://en.wikipedia.org/wiki/Musicology

Musicology https://www.britannica.com/art/musicology

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

WebOfScience https://en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science

Средства за оценяване:

По принцип, оценяването е осреднявано, но събеседването може да се окаже решаващо.