MUSM584 Информационни системи в музикалната култура

Анотация:

Курсът запознава с историята и еволюцията на начините на записване, съхраняване, обработване и ползване по различни начини на информация в областта на музиката: чрез символи, невми, буквена и друга нотация, текстове, звукозаписи, звукови видеозаписи - аналогови и след това цифрови, във съвременната дигиталната епоха. Практика, теория, история, педагогика, комуникация: култура.

Акцентът пада върху съвременните информационни системи в дигиталната ни епоха.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса следва да познават историята и еволюцията на начините и системите за събиране на информация в областта на музиката - от античността до днес, вече в цифровата епоха, вече с информационните системи (в съвременния смисъл на терминологичното определение) и тяхната роля на все по-силен фактор на формиране на днешната световна култура и общност.
Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска образователна степен.

Познания по история и теория на музиката, добре би било и по информатика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е "информация"? Класификация. Кодиране. Съхраняване и обработване на информацията. Теория на информацията. Информационно общество. Общ поглед.
 2. Що е "информационна технология"? Теоретична основа. Техническо осигуряване. Комуникационни мрежи. Общ поглед.
 3. Що е "информационна система"? Компютърни системи. Бази данни. Нива на информационните системи. Компоненти. Видове информационни системи. Разработването им. Изследвания на ИС-ми. Общ поглед.
 4. Начини на събиране, съхраняване и разпространение на данни, свързани с музика и музикална култура в Древността, Класическата Античност, Средновековието, Ренесанса, Барока, Класицизма, Романтизма и Постромантизма.
 5. Звукозаписът и звуковият филм и видеозапис – история, еволюция, разпространение, въздействие: Аналоговите: восъчен цилиндър, музикални механизми, възпроизвеждащи звучене чрез цилиндри със зъбчета и звучащи пластинки, дискове с дупки и лостчета, перфокарти или ленти, оркестриони, механични пиана и други инструменти, грамофонна плоча, радио, магнетофон, телевизия, касетофон.
 6. Цифровите (дигиталните): цифров запис на компютър, на дигитален магнетофон (DAT), на CD, на DVD, в интернет. Дигиталната революция. Цифровизация на аналогови носители на музикална информация. Създаване на дигитални архиви и колекции.
 7. Електронно и компютърно музициране и композиране. Дигитални и хибридни пиана, записи с тях и възпроизвеждане чрез тях и др.
 8. Класически книжни и други ръкописи и издания, лични и обществени библиотеки, свързани с музиката: ноти, словесни текстове и математически изчисления, изображения. Компютърни библиотеки и свързани с тях каталози на ръкописи и издания на книги, списания, студии, статии и други жанрове текстове и изображения в областта на история и теория на музиката.
 9. Дигитализиране на класически лични и библиотечни архиви (ръкописни и издания) на различни съчинения, трактати, книги, списания, вестници, програми от концерти и спектакли с музика и пр., както и на аудио и видеозаписи.
 10. Информационните системи в педагогиката по музика. Създаване на специализирани софтуери за обучение по музика (теория, история, практика) и съхраняване и обработване на резултати, за целите и на науката. Онлайн обучения и комуникации в областта на музиката.
 11. Въздействието на информационните системи върху музикалните индустрии и съвременната музикална култура.
 12. Изкуствени интелект и музика. Интелигентни информационни системи и музика.
 13. Информационните системи като средство за извличане на информация от музика и свързани с музика области на култура и действие.
 14. Въздействието на информационните системи върху създаването, възпроизвеждането, изпълнението на музиката и комуникирането чрез нея – обобщение.
 15. Студентски изяви (презентации)

Литература по темите:

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Енциклопедия български композитори. С., СБК, 2003

Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. ИИ, БАН, София, 2004

Информационна система https://bg.wikipedia.org/wiki/Информационна_система

Информационни технологии (IT) https://bg.wikipedia.org/wiki/Информационни_технологии

Информация https://bg.wikipedia.org/wiki/Информация

Конов, Явор, автор и съставител:, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Конов, Явор: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

An Introduction to music studies, ed. by J. P. E. Harper-Scott and Jim Samson, Cambridge University Press 2009

Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Medi?val Academy of America, 1949

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Garaz, Oleg: The Science Of Musicology: Definition, Identity, Typologies And Evolutions, 2017 https://www.academia.edu/45168669/The_Science_Of_Musicology_Definition_Identity_Typologies_And_Evolutions

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Music information retrieval https://en.wikipedia.org/wiki/Music_information_retrieval

Music technology https://en.wikipedia.org/wiki/Music_technology_(electronic_and_digital)

Musicology https://en.wikipedia.org/wiki/Musicology

Musicology https://www.britannica.com/art/musicology

Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

В допълнение: най-различни аудио и видеозаписи: архивни и тиражирани, на восъчни цилиндри, грамофонни плочи, магнетофонни ленти и компакткасети, компактдискове, DVD, в интернет. Звукозаписи или информационни филми за историята и еволюцията на различни видове звукопроизводство, звукозапис и звуковъзпроизводство.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.