MUSM583 Подходи в музикознанието II част (антропологични и етномузикологични)

Анотация:

Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георг Краев  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: