MUSM579 Музика и възприятие II част

Анотация:

• Курсът по „Музика и възприятие” в НБУ е насочен към разкриване на теоретични представи и изграждане на някои основни практически умения, свързани с възможни начини на осмисляне и преживяване на музика, респ. нейни въздействия.

• Курсът по „Музика и възприятие” се разгръща в 2 части:

1. Фундаментални представи по въпросите „що е наука”, „що е възприятие”, „що е звук”, „що е музика”, психология, музикална психология, музика и въздействието й върху хора.

2. Дълбочинно навлизане във въпросите на музикалната психология, във връзка с нейната мултидисциплинарност, еволюция и строежи в евроцентрираната музика (по исторически етапи и жанрово), към въпроси на константността, но и променливостта в разбирания за музика и възприемането и преживяването й, респ. въздействието й.

• Обучението в Част 2 има за цел:

1. Да създаде разширени представи за това, що е музикална психология;

2. Да създаде представи върху различни исторически и културални разбирания за музика, музикална система, роли на музиканта;

3. Д осветли въпроси на социалната и личностна роля на музиката, функциите й;

4. Да очертае взаимовръзките между природата на човека (като личност) и психологически аспекти на личността му в зависимост от среда, образование, обща култура, предпочитания, навици;

5. Да навлезе във въпроси на възможни психологически повлиявания чрез различни видове музика.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музиката,

• история на изкуствата (факултативно),

• психология (факултативно),

• музика и възприятие (част първа).


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музиката,

• история на изкуствата (факултативно),

• психология (факултативно),

• музика и възприятие (част първа).

Техническо осигуряване:

• на книжно тяло или на компютърен или друг екран – текстове, ноти, изображения

• аудио и видеозаписи – музика, слово, учебни и други филми.

• мултимедийно обучение чрез файлове от хардуерен носител или от интернет.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Музикална психология – психология и музикология. Мултиинтердисциплинарност.
 2. Възприемане на звучения и отключване на асоциации.
 3. Музикални строежи: монодия и полифония. Видове полифония. Психология на многогласното възприемане.
 4. Музикални строежи: мелодия и хармония. Тонална и атонална музика. Психологически аспекти на възприемането им.
 5. Еволюция и психология на музикални строежи и разбирания за музика в европоцентрираната култура: Античност и Средновековие.
 6. Еволюция и психология на музикални строежи и разбирания за музика в европоцентрираната култура: Ренесанс и Барок.
 7. Еволюция и психология на музикални строежи и разбирания за музика в европоцентрираната култура: Класицизъм и Романтизъм.
 8. Еволюция и психология на музикални строежи и разбирания за музика в европоцентрираната култура: Постромантизъм и Модернизъм.
 9. Необятното разнообразие на Съвремието и видовете музика в него. Психология на множествеността на възприемане, осмисляне и преживяване на музикалното разнообразие.
 10. Константност и променливост при възприемането на музикалната творба.
 11. Възприемане, възпроизвеждане, пресътворяване, творчество – психологически аспекти.
 12. Психологически процеси при слушане, изпълняване, импровизиране и композиране на музика.
 13. Музика, изкуства, култура – психология на взаимовръзките.
 14. Музика и естетика.
 15. Музика и въображение.

Литература по темите:

Основни източници:

• Арнаудов, Георги: Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век, Българско музикознание, 2013, кн. , 182-200

• Арнаудов, Георги: Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика, Българско музикознание, 52-70

• Арнаудов, Георги: Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба, Годишник на Нов български университет 2010, 228-238

• Арнаудов, Георги: Отвъд границите на стила. Малер, Борхес и Берио, Млад научен форум за музика и танц: Седма научна конференция с международно участие, 9-10.06. 2012: Сборник с доклади, 2013

• Арнаудов, Георги: Постмодерната музикална телевизия: Контексти, смисли, дебати, Научен електронен архив на НБУ, 2012

• Атлас Музика (в 2 тома), Летера, Пловдив, 2000

• Атанасова-Вукова, Анастасия Петрова: Музикална психология, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2014, 300 с.

• Десев, Любен: Речник по психология, София, Изток-Запад, 2006, 720 стр.

• Конов, Явор (съставител и автор): Култура и музикално изкуство, помагало за студенти (1997-2019), разпространява се компютърно

• Митрани, Леон: Биоелектрични сигнали, София, издателство Наука и изкуство, 1974, 136 стр.

• Митрани, Леон: За възприятието, София, Издателство на БАН, 1980, 168 стр.

• Митрани, Леон: Наука и ненаука, София, издателство Наука и изкуство, 1989, 232 стр.

• Митрани, Леон: Прозорците на мозъка, София, издателство Наука и изкуство, 1973, 113 стр.

• Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, Наука и изкуство, София, 1969

• Речник по психология, София, Наука и изкуство, 1989, 744 стр.

• Силами, Норбер: Речник по психология, София, ЕА - Евразия-Абагар, 1996, 360 стр.

• Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, 1990

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. I. Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия, Наука и изкуство, София, 1973

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. II. Опит за класификация на мелодическите прояви, Наука и изкуство, София, 1982

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. IIІ. Опит за обяснение на мелодичния феномен, Наука и изкуство, София, 1988

• Христозов, Христо: Музикална психология, София, Макрос, 1995, 162 стр.

• Brown, James Murray: A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music, 1967.

• Chase, Wayne: How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing, 2006.

• Deutsch, Diana: The Psychology of Music (Cognition and Perception), 3rd Edition, Academic Press, 2012, 786 pages

• Handel, Stephen: Listening : an introduction to the perception of auditory events, Cambridge: MIT Press, 1989, 597 pages.

• Jourdain, Robert: Music, The Brain, And Ecstasy: How Music Captures Our Imagination, William Morrow Paperbacks, 2008, 377 pages

• Levitin, Daniel J.: This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession, Plume/Penguin, 2007, 322 pages

• Margulis, Elizabeth Hellmuth: On Repeat: How Music Plays the Mind, Oxford University Press, 2013, 224 pages

• Margulis, Elizabeth Hellmuth: The Psychology of Music: A Very Short Introduction (Very Short Introductions), Oxford University Press, 2018, 160 pages

• Meyer, Leonard B.: Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press, 1961.

• Meyer, Leonard B.: Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press, 1997, 349 pages.

• Miguel, Roig-Francoli: Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education, 2011.

• Patel, Aniruddh D.: Music, Language, and the Brain, Oxford University Press, 2010, 513 pages

• Seashore, Carl: Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University, 1933.

• Seashore, Carl: Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1938.

• Tan, Siu-Lan: Psychology of Music, 2nd Edition, Routledge, 368 pages

• The Oxford Handbook of Music Psychology (Oxford Library of Psychology), Oxford University Press, 2 edition, 2018, 976 pages

• Thompson, William Forde: Music, Thought, and Feeling: Understanding the Psychology of Music, 2nd Edition, Oxford University Press, 2014, 400 pages.

• Wollheim, Richard: Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968.

• сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н. Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Други източници:

• Белтрандо-Патие, М.-Кл.: История на музиката (в 2 тома), Музика, София, 1997 (І), 1999 (ІІ)

• Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

• Вълчинова-Чендова, Елисавета: Военно-духови оркестри в България и техният репертоар – 1879–1944 г. С., Институт за музика – БАН, 1985, 227 с. Ръкопис. Дисертационен труд (кандидатска дисертация) за присъждане на научната и образователна степен (кандидатска степен) „доктор”. Автореферат. С., Институт за музика – БАН, 1985, 34 с.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета: Градската традиционна инструментална практика и оркестровата култура в България – средата на ХІХ – края на ХХ век. С., Пони, 2000, 208 с. (Резюме на английски език.) Издадена със съдействието на НЦМТ при Мин. на културата в България.

• Abraham, G.: The Concise Oxford History of Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 1988

• Arnold, D.: The New Oxford Companion to Music, 2 vol., Oxford, Oxford Univ. Press, 1983

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson: Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill, 2000.

• Dictionnaire de la musique, Paris, Larousse, 1987

• Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 17 Bde, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Kassel-Basel-London, Barenreiter-Verlag 1949-73/R1989

• Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/

• Harnsberger, L. C.: Essential Dictionary of Music: The Most Practical and Useful Music Dictionary for Students and Professionals (Essential Dictionary Series), Alfred Music, 1996, 336 pages

• Hewitt, Michael: Music Theory for Computer Musicians. USA: Cengage Learning, 2008.

• Honegger, M.: Dictionnaire de la musique, 2 vol., Paris, Bordas, 1970

• Latham, Alison: The Oxford Companion to Music (Oxford Companions), Oxford University Press, 2002, 1450 pages

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer: Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co., 1996.

• Meyer, Leonard B.: Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press, 1997.

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Barenreiter Verlag, Munchen, 1977

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 2, Barenreiter Verlag, Munchen, 1985

• Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

• Scholes, P.: The Oxford Companion to Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 10th ed., 1970

• Sorce, Richard: Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House, 1995.

• The Concise Oxford Dictionnary of Music, ed. Michael Kennedy, Joyce Bourne Kennedy, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007

• The Harvard Dictionary of Music (Harvard University Press Reference Library), Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 4th edition, 2003, 1008 pages

• The New Grove Music Online and Oxford Music Online

• The New Groves Dictionary of Music and Musicians, ed.Stanley Sadie. Macmillan Publishers Ltd, London, 1980, R/1996

• The Routledge Companion to the Contemporary Musical (Routledge Music Companions), Routledge, 2019, 536 pages.

• Yamaguchi, Masaya: The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition. New York: Masaya Music Services, 2006.

Средства за оценяване:

• присъствие и активност в часовете,

• тест,

• контролна работа,

• анализ,

• практическа разработка,

• презентация,

• събеседване,

• конферанс.