SCTM257 Противодействие срещу киберпрестъпността

Анотация:

Курсът “Противодействие срещу киберпрестъпността” включва в своето съдържание структурирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможност на студентите да дефинират и интерпретират свързани понятия, типологии, политики, стратегии, процедури, методи и инструменти за противодействие срещу киберпрестъпността.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, задълбочени, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към проблемите на киберпрестъпността и възможните решения за противодействие срещу нея.

Основните задачи на обучението се дефинират като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури за противодействие срещу киберпрестъпността;

• усвояване до степен прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за изграждане и поддържане на приемливи нива на киберсигурност чрез успешно противодействие на киберпрестъпленията.

Методологията на обучението е съобразена с добрите практики и стандарти. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на дискусии и практически занятия за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с противодействието срещу киберпрестъпността. Обучаемите решават два теста за текущо оценяване и разработват есе и реферат по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Есетата и рефератите се изпращат в електронен вид и се защитават пред преподавателя. Окончателната оценка по курса се формира от оценките на писмен и устен изпит.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията на киберсигурността и противодействието срещу киберпрестъпността;

• основни практико-приложни концепции, модели и методи за изграждане и поддържане на подходящи нива на сигурност чрез противодействие на киберпрестъпленията.

2) могат:

• да установяват и да разбират комплексни взаимовръзки между специализирани термини, казуси, факти и реалии в областта на противодействието срещу киберпрестъпността;

• да умеят да използват правилно специфични понятия, подходи и методи в областта на киберсигурността и противодействието на киберпрестъпността;

• да изработват и осъществяват изследователски проекти по теми за противодействие срещу киберпрестъпността;

• да предлагат и обосновават решения на практически проблеми в сферата на киберсигурността и противодействието срещу киберпрестъпления.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на различните аспекти на сигурността в информационното пространство;

• за същността и съдържанието на киберсигурността;

• в областта на системата за сигурност с акцент върху информационната сигурност;

• умения за прилагане на аналитични методи и методи за анализ на състоянието на киберсигурността и противодействието срещу киберпрестъпносттаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев В. Противодействие на киберпрестъпността. София, Авангард, 2013 г.

2. United Nations Office on Drugs and Crime. The Use of the Internet for terrorist purposes. Vienna, 2012

3. Международны институь безопасности. Понимание киберпреступности. Женева, 2009

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 1 25% 25% 50%

ТЕСТ 2 25% 25%

УСТЕН ИЗПИТ 50%

РЕФЕРАТ 25% 25%

ЕСЕ 25% 25%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Формира се от две оценки получени от:

- тест: за проверка на степента на усвояване на учебния материал, измерена по скала на базата на верните отговори на въпросите от теста;

- устен изпит: по допълнители въпроси, за проверка на способностите на обучаемите да интерпретират получените знания и да ги прилагат в практиката.