BCRM203 Онлайн бизнес комуникация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с нови и възникващи медии и приложението им за целите на бизнеса. Засягат се новите възможности за комуникиране на бизнес послания чрез Интернет, както и езикови и семиотични аспекти на комуникацията

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
проф. Десислава Бошнакова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

същността на новите медии

нормите за комуникация в тях

2) могат:

да се ориентират в медийния контекст

да умеят да използват медиите за целите на бизнеса


Предварителни изисквания:
владеене на английски език

компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебник:

Скот, Дейвид Миърман, "Новите правила в маркетинга и в ПР", София, 2011

David Meerman Scott The New Rules of PR Creative Commons License 2006

David Meerman Scott The new Rules of Viral Marketing Creative Commons License 2008

Lesikar, Raymond V., Marie E. Flatley, and Kathryn Rentz. Business Communication: Making

Connections in a Digital World, 12th, McGraw-Hill/Irwin, 2010

Допълнителни четива:

Томс, Ж. и Г. Белогушева Уебсайтът – мисията задължителна Сиела 2009

Томс, Ж. и Д. Георгиев Успешен Онлайн Маркетинг Сиела 2009

Специализирани сайтове:

?BusinessWire www.businesswire.com

?PRWeb www.prweb.com

?PRNewswire www.prnewswire.com

Market Wire www.marketwire.com

Средства за оценяване:

2 теста в Мудъл

презентация

участие в Wikki