MBAM710 Проект по Финансов анализ

Анотация:

Курсът подкрепя аудиторния курс по Финансов анализ. Той цели да развие способността за изследователска и аналитична работа на студентите, в областта на корпоративните финанси и по-конкретно в областта на финансовия анализ. Като основен информационен източник в процеса на анализа се използва финансовия отчет, чрез който се разкрива миналото на фирмата, характеризира се потенциала й и се определят насоките на бъдещата й дейност.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р
проф. Серафим Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно разработилите проекта студенти:

ЗНАЯТ:

a) Целите, принципите и инструментариум на финансовия анализ на фирмената дейност

b) Същностните характеристики и елементи на годишния финансов отчет

c) Основните показатели и модели за финансов анализ.

МОГАТ да:

a) Изчисляват, интерпретират и оценяват комплекс от показатели, характеризиращи различни страни от дейността на компанията

b) Разкриват слабите места и потенциалните източници на проблеми във фирмата и да идентифицират силните й страни, на които може да се разчита в бъдеще.

c) Прилагат съвременен инструментариум за анализ и диагностика на финансовото състояние на компанията.

d) Да оформят практическо изследване.
Предварителни изисквания:
Дисциплината се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

• Счетоводство

• Финанси на предприятието

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на активите,паричния поток и финансовия резултат на реално предприятие.
  2. Събиране и обработка на данни. Разработване на проекта.
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Касърова, В. (2013) Финансов анализ, Нов български университет

2. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

3. Коларов Н. Методи на корпоративните финанси.С., Сиела, 2001

4. Симов И., Л.Мермерска, Б.Райнов. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на мениджъра. Изд. в-к „Дневник” , С.2003

5. Тимчев, М. Финансово-стопански анализ. С., Тракия-М, 1999

6. Чуков, К. Финансово-стопански анализ на предприятието. С.,Резон, 2000

7. Трифонов Т. Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративиня капитал. Сборник със задачи – част 1. Тракия, София, 2002

8. Уолш, К. Ключовите коефициенти в мениджмънта, Инфодар, 2008

9. Петров Г. Основи на финансите на фирмата. С., 2000