MBAM522 Международни финансови системи

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с институционалните модели и функции на международната финансова система, както и това, как българската финансова система се влияе и ще бъде повлияна и в бъдеще от тази все по-глобализираща се дейност.

Курсът се състои от две части, в които са разгледани различните аспекти на международната финансова система.

В първата част се третират различните международни пазарни сектори и видовете институции, които работят в тях. Дефинира се концептуалното разбиране на моделите и на начина, по който те са свързани и съответстващите им инструменти.

Втората част поставя акцент върху процесите, които улесняват дейността на международната финансова система, като регулиране, видове разплащания и превод на електронни пари.

Материалът в двете части дава възможност да разберете по-пулно глобализацията на банковите и финансови пазари, както и необходимостта от по-висока степен на стандартизация на системите, практиката и процесите.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

доц. Силвия Трифонова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

- имат поглед върху връзките и зависимостите на българската практика с международната;

- могат да прилагат моделите и системите в международен контекст;

- познават ролята и функциите на различните институции на международните пазари;

- анализират финансовите инструменти и институции в глобална среда.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания в областта на принципите и практиките в банковото посредничество и финансирането на международната търговия

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Линч, Б., Л. Браун, Б. Хой, "Международни финансови системи", МБИ, 2001 г. София

2. Масларов Св., "Валута и международни финанси", PRINCEPS, 2001г.

3. Стоименов Р., "Международни финанси", Рекламна агенция Очи, 2002г.