MBAM523 Капиталови пазари и фондови борси

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с различните видове финансови и капиталови пазари, техните цели и функции и основните инструменти, използвани на всеки пазар.

Курсът се състои от три части, всяка от които разглежда различни аспекти на капиталовите пазари и фондовите борси.

В първата част вниманието се концентрира върху различните пазари и видовете инструменти, които се използват на тях. Цели се придобиването на концептуално разбиране за тези пазари и за взаимовръзката между тях и инструментите. Разглежда се настоящия стадий на развитие на българските пазари, свързани с тази област.

Втората част на курса разглежда теориите и концепциите, на които се основава дейността на капиталовите пазари и дава приложението им на международните пазари.

Третата част разглежда управлението на паричните наличности, в контекста на финансовите и капиталови пазари, в банките и в търговските дружества.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

 Петя Цекова  
проф. Радослав Цончев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

- могат да разбират позицията на България по отношение на международните пазари;

- развият оценката си за пазарите и инструментите в международен контекст;

- познават ролята и функциите на различните капиталови пазари и фондови борси;

- прилагат концепциите и нормите, на които се основават тези пазари;

- оценяват приложенията на инструментите на капиталовите пазари и фондовите борси в управлението на паричните наличности;

- познават международния характер на капиталовите пазари и фондовите борси, както и свързаните с тях рискове и ползи.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в областта на принципите и практиките в банковото посредничество, финансирането на международната търговия и международните финансови системи.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Линч, Б., С. Грийн, Е. Спърел, Т. Уонлес, "Капиталови пазари и фондови борси", МБИ, 2002 г. София

2. Трайков Б., "Борсова търговия", Варна, Наука и икономика ИУ, 2004г.

3. Моравенов М., "Развитие на фондовия пазар в България", Сиела, 2005 г.

4. Crnkovich C., "Валутни операции и международни финансови пазари", USAID, 2000г.