MBAM507 Кредитиране и кредитен анализ

Анотация:

Целта на курса е да разшири знанията за съдържанието и анализа на отчетите, за да даде възможност на бъдещите банкови специалисти да вземат правили решения за кредитиране.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

проф. Маргарита Александрова-Борисова  д-р
гл. ас. Мария Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще усвоят:

- тълкуването на финансовите отчети за целите на кредитирането;

- умения за извършване на обоснована оценка на всяко предложение за кредитиране;

- познания и опит за преценка кое обезпечение е приемливо и кога е подходящо да се изисква;

- изискванията и особеностите в процеса на кредитиране в различните стопански сектори.
Предварителни изисквания:
За успешното усвояване на материала в този курс, студентите трябва да са приключили обучението си по "Корпоративно и банково счетоводство" и да имат познания по финансов анализ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Мейсън, А., Б. Хой, "Кредитен анализ", МБИ, 2002 г. София

2. Пъчев П., Григоров К., "Кредитиране на фирмите - банкови аспекти", БЦ "Информа Интелект"

3. Ганчева К., "Въведение в управлението на кредитния риск", Прайс Уотърхаус България, 1996г.