MBAM506 Финансов анализ

Анотация:

В курса се дава концептуална рамка на финансовия анализ, като целта е да се развият способностите на студентите да тълкуват и използват финансова информация в банковата практика.

Курсът цели:

• Запознаване с целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети.

• Усвояване на основни подходи за анализ и оценка на финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятията.

• Изготвяне оценка на рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал, чрез използване на финансовия анализ.

прочети още
Банков мениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

същността, предмета, съдържателните, технологичните и методологични характеристики на финансово-стопанския анализ, както и ролята, значението и условията за приложимост на комплексния системен подход при анализ на финансово-икономическото и бизнес състояние на фирмата.

2) ще могат:

- да разкриват и тълкуват ключовите показатели за рентабилност, ефективност и ликвидност;

- да вземат логични решения на финансова основа;

- да разбират ограниченията на финансовата информация;

- да тълкуват финансовата информация в контекста на съответния пазарен сектор.


Предварителни изисквания:
Курсът се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

• Счетоводство

• Финанси на предприятието

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предмет, функции, задачи и обхват на финансово-стопанския анализ.
  2. Методи и способи на финансово-стопански анализ. Информационна база на финансово-стопанския анализ.
  3. Анализ на величината, структурата и динамиката на активите и пасивите на предприятието.
  4. Тест
  5. Анализ на приходите, разходите и финансовия резултат на предприятието.
  6. Анализ на паричния поток на предприятието.Видове парични потоци.
  7. Коефициентен финансов анализ – групи коефициенти.
  8. Специални приложения на финансовия анализ – BSC, анализ на кредитоспособността.
  9. Тест
  10. Самостоятелна работа

Литература по темите:

1. Касърова, В. (2013) Финансов анализ, Нов български университет

2. Касърова, В., Р. Димитрова (2005) Анализ на финансов отчет. Електронен документ:

http://eprints.nbu.bg/507/1/ANALIZ_uchebnik_2005.pdf

3. Коларов Н. Методи на корпоративните финанси.С., Сиела, 2001

4. Симов И., Л.Мермерска, Б.Райнов. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на мениджъра. Изд. в-к „Дневник” , С.2003

5. Тимчев, М. Финансово-стопански анализ. С., Тракия-М, 1999

6. Чуков, К. Финансово-стопански анализ на предприятието. С.,Резон, 2000

7. Трифонов Т. Финансово-инвестиционен и счетоводен анализ на корпоративиня капитал. Сборник със задачи – част 1. Тракия, София, 2002

8. Уолш, К. Ключовите коефициенти в мениджмънта, Инфодар, 2008

9. Петров Г. Основи на финансите на фирмата. С., 2000