SCTM152 Проект: Противодействие срещу киберсигурността

Анотация:

Курсът “Проект: "Противодействие срещу киберпрестъпността” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани с противодействието срещу кибернетични престъпления.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид и се защитават пред преподавателя. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт в Интернет между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на противодействието срещу киберпрестъпността;

• практически модели и методи за противодействие срещу киберпрестъпления

2) могат:

• да генерират концептуални политики, програми и модели за осигуряване на киберсигурност и противодействие на киберпрестъпността;

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване на нивото на киберсигурност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за киберсигурност и киберпрестъпност

• включващи основните изследователски методи

• за прилагане на аналитични методи при изследвани и оценяване на казуси, свързани с противодействието срещу киберпрестъпността.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Типология на киберпрестъпленията
  2. Сравнителен анализ на видовете киберпрестъпления и на методите и средствата за противодействие срещу тях
  3. Сравнителен анализ на законодателната база за противодействие на киберпрестъпността
  4. Специфични особености на използването на Интернет за терористични цели: форми, начини за противодействие
  5. Форми за коопериране на обществения и частния сектор при противодействие срещу киберпрестъпността

Литература по темите:

1. Георгиев В. Противодействие на киберпрестъпността. София, Авангард, 2012 г.

2. United Nations Office on Drugs and Crime. The Use of the Internet for terrorist purposes. Vienna, 2012

3. Международны институь безопасности. Понимание киберпреступности. Женева, 2009

Средства за оценяване: