SCTM146 Проект: Управление на риска в киберсигурността

Анотация:

Курсът “Проект: "Управление на риска в киберсигурността” включва форми за самостоятелна подготовка на студентите. Целта на курса е създаване на условия за разширяване и задълбочаване на знанията на обучаемите и изграждане на способности за самостоятелна търсене и обработване на информация, разработване на реферат и решаване на практическа задача по въпроси, свързани с управлението на риска в киберсигурността.

В рамките на курса студентите разработват реферат и решават практическа задача по теми и със съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Рефератът и задачата се представят в електронен вид. Провеждат се on-line консултации при непосредствен контакт в Интернет между обучаеми и преподавател. Оценката от курса се формира на базата на оценките от реферат и практическата задача.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да дефинират същностните характеристики и специфичните особености на управлението на риска в киберсигурността;

• практически модели и методи за идентифициране, анализ и оценка на рискове в киберсигурността.

2) могат:

• да генерират концептуални политики, програми и модели за управление на риска в киберсигурността;

• да прилагат на практика аналитични методи за изследване и противодействие на рисковете в киберсигурността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• свързани с базовите определения за риск и управление на риска

• основни изследователски качествени и количествени методи

• за прилагане на аналитични методи за идентифициране, анализ и оценка на рискаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Типология на заплахите, рисковете и уязвимостите в киберсигурността.
  2. Концептуален модел за управление на риска в киберсигурността.
  3. Стратегии за противодействие срещу рисковете в киберсигурността: постановка на задачата, използвани методи, резултати.

Литература по темите:

1. Георгиев В. Управление на риска в киберсигурността. София, Авангард, 2013

2. Драганов Хр. Управление на риска. Изд. Тракия, 2003

3. Peter Sommer. Reducing Systemic Cybersecurity Risk. Oxford University, 2011

4. US DoC. Computer Security Handbook. 1995