SCTM237 Защита на критичната информационна инфраструктура

Анотация:

Kурсът ЗАЩИТА НА КРИТИЧНАТА ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА е теоретично и практическо разглеждане на проблемите на критичната инфраструктура и в частност на осугуряващите я информационни системи. В него се разглеждат теоретични и практически аспекти на критичната информационна инфраструктура, като са включени въпроси свързани с теория, формални модели и практико-приложни аспекти на анализа и защитата и.

Целта на курсът е придобиване на систематизирани знания в областта на критичната информационна инфраструктура както и методика за определянето и анализа и.

Основни задачи на обучението:

o Изучаване на теоретичните основи на критичната информационна инфраструктура;

o Запознаване с подходи и методика за изследване и анализ при определяне на критичната информационна инфраструктура;

Методология:

Обучението по дисциплината е изградено на базата на последователно разглеждане на учебния материал в цикъл от лекции и провеждане на семинарни занятия за усвояване на получените знания.

След изучаване на лекционните материали обучаемите анализират и прилагат конкретни подходи и технологични решения.

Курсът се състои от 30 академични часа, обединяващи различни учебни форми.

прочети още
Киберсигурност

Преподавател(и):

доц. Зарко Здравков  д-р
 Иво Радулов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорeтичните основи на критичната инфраструктура и критичната информационна инфраструктура;

• подходи и методика за определянето и анализа критичната информационна инфраструктура;

2) могат:

• да анализат критичната информационна инфраструктура;

• да определят критичната информационна инфраструктура;

• да вземат решения за защита на критичната информационна инфраструктура.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Информационни технологии

• Защита на информацията

• Комуникационни технологииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев В. „Управление на риска – учебно пособие”. Военно издателство, 2005.

2. Здравков, З. И. Радулов, Защита на критичната информационна инфраструктура, София 2015 г.

3. Здравков, З. Л. Петров, Изследване на зависимостта на критичните задачи на НАТО от национални информационни системи. Научна конференция на тема “Научни технологии и системи за осигуряване на отбраната MT&S-3013“, Институт по отбрана, декември 2013 г.

4. Здравков, З. Проектиране на защитени автоматизирани системи, София 2014.

5. Здравков З. Защитата на автоматизираните информационни системи, като елемент на антитерористичната практика, Научна конференция на тема “Роля и цели на Военна академия “Г. С. Раковски” в изграждането на образователна мрежа за бъдещи лидери”, София 2005.

6. Лазаров А., Христов Н., Радулов И., Андреева П., “Операционен анализ. Ръководство за провеждане”, печатна база на Генералния щаб на Българската армия, гр. София 2008 г.

7. Министерски съвет на РБ. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г., обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.

8. Радулов И., Андреева П., Чолаков С., Дюлгеров С., Карев М., „Модел за управление на риска при планирането на отбраната и въоръжените сили”, Военен географски център, Печатна база - гр. Троян, 2011 г.

9. Съвет на Европейския съюз, Директива 2008/114/ЕО, 2008 г.

10. Янкулков Я., Г. Забунов “Мениджмънт”, ТИЛИЯ, гр. София, 1997г.

11. Wegner, A., J. Metzger, M. Dunn, International CIIP Handbook ETH, Zurich 2002.

12. Jantsch, Susanne. “Critical Infrastructure Protection in Germany”. ETH-OCB-CRN Workshop on Critical Infrastructure Protection in Europe: Lessons Learned and Steps Ahead, Zurich 2001.

13. Joint Analysis Handbook, 3rd Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Monsanto, Portugal, , October 2007.

Средства за оценяване:

50% текущи оценки

50% изпит