ALHM208 Чуждоезиково обучение (трети чужд език - нидерландски)

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа и цели разширяване на знанията, придобити в предходния курс, запознаване с нови граматични форми и конструкции, увеличаване на лексикалния запас.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Нериман Емин-Хасанова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните граматични форми и конструкции, както и елементарна лексика за комуникация;

2) могат:

да се предствят, да комуникират на елементарно ниво по основни житейски теми;


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• да са усвоили основните граматични форми и конструкции на нидерландския език;

• да боравят с основния лексикален запас;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Textboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Werkboek: Nederlands voor anderstaligen – Vanzelfsprekend

Холандска граматика, Клодин Кине, Никола Стоянов

Да проговорим нидерландски, Larousse

Средства за оценяване:

ТЕСТ 100%