MBAM284 Реклама и търговски комуникации

Анотация:

• Този курс има за цел да запознае студентите със спецификата на технологията и организацията на дейностите в комуникационната политика в интегрираните маркетингови комуникации.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За особеностите на рекламния бизнес в България и по света.

• Водещите теории и практики в света по отношение на пазарното позициониране.

• Принципите на оценка на ефективността на рекламната кампания.

• Ролята и мястото на рекламата в комуникационния микс на организацията.

2) могат:

• Да взимат стратегически решения при разработване на търговски и рекламни комуникации.

• Да сравняват и определят различните търговски и рекламни комуникационни техники и канали.

• Да анализират на елементите на търговските комуникации.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Реклама и маркетинг

• Компютърни умения

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ “Стопанство”, С., 2008.

2. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. С., 1995.

3. Кътлип, Ск., Ал. Сентър, Гл. Бруум, Ефективен пъблик рилейшънс, “Рой комюникейшънс” ЕООД, С., 1999.

4. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист. Издателство “Princeps”, Варна, 1999 (1987).

5. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Делфин прес, Бургас, 1993 (1989).

6. Петрова, А., Психология на рекламата. ФорКом, С., 1999.

7. Рийс, Ал, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. Издателство “Класика и стил”, С., 2003.

8. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата. Издателство “Кръгозор”, С., 2001 (1998).

9. Робъртс, К., Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Издателство “Фокус”, С., 2004.

10. Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. Издателска къща “Иван Вазов”, С., 1991 (1982).

11. Харис, Т. Л., Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. С увод от Филип Котлър. Рой Комюникейшън, С., 2002.

Средства за оценяване:

Анализ на рекламна кампания (по примера на...избран бранд от курсиста)

Презентация на рекламнта кампания;

2 текущи теста.