MBAM066D Проект: Мениджмънт на маркетинговите комуникации

Анотация:

Целта на самостоятелната работа курса по "Мениджмънт и маркетингови комуникации" е студентите да придобият опит в приложението на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) в системата не само на маркетинга, но и на мениджмънта (от гледна точка на нарастващото им значение и влияние).

" Специфична задача е студентите успешно да могат да разработват интегрирани маркетингови комуникации отговарящи на високите изисквания и стандарти в началото на ХХІ век в глобален мащаб и в Европейския съюз.

" Особена задача е студентите да придобият вътрешна мотивация за самостоятелно разработване на проект за интегрирани маркетингови комуникации чрез оценка на обкръжаващата среда и избор на оптимален вариант за въздействие.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основната същност на интегрираните маркетингови комуникации, спецификата и тенденциите в прилагането им в глобален мащаб, в Европейския съюз и в България.

" структурата на интегрираните маркетингови комуникации и съответната роля на връзките с обществеността, рекламата, насърчаването на продажбите и личните продажби съответно на различните етапи на жизнения цикъл на организацията и нейните продукти, както и в специфичните условия на България.

2) могат:

" да осъществяват пълна професионална диагностика на специфичната среда, в която ще се осъществяват ИМК

" да разработват ИМК-стратегии и да използват професионално всички форми на въздействие, включително и чрез Маркетинг на взаимоотношенията (МВО).

" самостоятелно да разработват проекти за ИМК и МВО


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ "Стопанство", С., 2008.

2. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. С., 1995.

3. Кътлип, Ск., Ал. Сентър, Гл. Бруум, Ефективен пъблик рилейшънс, "Рой комюникейшънс" ЕООД, С., 1999.

4. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист. Издателство "Princeps", Варна, 1999 (1987).

5. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Делфин прес, Бургас, 1993 (1989).

6. Петрова, А., Психология на рекламата. ФорКом, С., 1999.

7. Рийс, Ал, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. Издателство "Класика и стил", С., 2003.

8. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата. Издателство "Кръгозор", С., 2001 (1998).

9. Робъртс, К., Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Издателство "Фокус", С., 2004.

10. Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. Издателска къща "Иван Вазов", С., 1991 (1982).

11. Харис, Т. Л., Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. С увод от Филип Котлър. Рой Комюникейшън, С., 2002.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 100%