MBAM057D Стратегически маркетинг мениджмънт

Анотация:

Проектът се състои в представянето на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран продукт на различен от националния пазар.

В него са застъпени особеностите, подходите и техниките на маркетинг планирането в международната бизнес среда, методите за обхващане на международните пазари, организацията и управлението на международната маркетинг дейност и приложението на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата в международния бизнес.

Целта на проекта е представянето и анализа на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран от студента продукт (стока, услуга, бранд) на избран международен пазар.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• същността и спецификата на маркетинга, осъществяван в международна среда;

• особеностите на процеса на маркетинг планирането на фирмената дейност в условията на международната бизнес среда;

• факторите, обуславящи избора и използването на различни подходи и методи за излизане зад граница и създаване на пазарно присъствие;

• принципите и методите за изграждане и функциониране на системите за организация и управление на международната маркетинг дейност.

2) могат:

• да оценяват въздействието на факторите на международната бизнес среда върху международната дейност на стопанските агенти;

• използват в практиката техники и методи на международния маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за международен бизнес;

• да вземат адекватни управленски решения за поведение на международния пазар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• международен маркетинг;

• стратегически маркетинг;

• международни икономически отношения.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на основните елементи на маркетинговата стратегия за реализирането на избран продукт на различен от националния пазар

Литература по темите:

• Маринов, Е. 2017. Маркетинг в международния бизнес – лекционен курс. Мудъл, НБУ.

• Doole, I., R. Lowe, A. Kenyon. 2019. International marketing strategy : Analysis, development and implementation. Hampshire: Cengage Learning

• Cateora, Ph.R., Gilly, M. C. and J. L. Graham. 2019. International marketing. 18th edition. US, McGraw-Hill.

• Каракашева, Л. 2012. Международен маркетинг. София: ИК „Призма”.

• Маринова, Н. 2017. Международен маркетинг. София: Нов български университет

Средства за оценяване:

Обектът на разработката трябва да е определен продукт – стока, услуга или бранд (не цялостна дейност на фирма). Могат да бъдат избирани български продукти за реализиране на чужд пазар или обратното. Може да бъде избран повече от един пазар за реализация на продукта.

Структурата на казуса трябва да следва зададената по-долу структура, като се попълват всички рубрики (в рамките на 100-200 думи за всяка). Ако има нещо, което трябва да бъде допълнено извън зададените рубрики, то се попълва в раздел „Друго“. Графичен и/или табличен материал може да се даде в приложение. Структурата включва:

1. Продукт – описание

2.1. Целеви пазар – идентифициране и обосновка

2.2. Целеви пазар – фирмена стратегия

2.3. Целеви пазар – подход за навлизане на чужд пазар

3. Необходими маркетингови проучвания – описание и обосновка

4. Пазарен сегмент на целевия пазар – идентифициране и обосновка

5. Цели – с конкретни измерими индикатори

6.1. Позициониране на продукта – целeви конкурент

6.2. Позициониране на продукта – предимство на ползите

6.3. Позициониране на продукта – конкурентно предимство

7.1. Маркетинг стратегия – продуктова политика

7.2. Маркетинг стратегия – дистрибуционна политика

7.3. Маркетинг стратегия – ценова политика

7.4. Маркетинг стратегия – рекламна политика

8. Друго

Обемът на проектите трябва да е 1500-3000 думи (без заглавна страница, източници и приложения).

При използване на външни източници, те трябва да са изрично посочени в края на разработката: за книги и статии – с библиографско описание, за интернет източници – с точна връзка.