GEOM315D Уелнес и СПА туризъм

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с уелнес и СПА туристическите услуги и продукти. В първата част на курса ще бъдат разгледани производа и видовете подземни води, тяхното използване и опазване като предпоставка за развитие на уелнес и СПА туризъм. Втора част на курса акцентира върху същността и характеристиките на уелнес и СПА туризма, неговите услеги и продукти, както и потенциала на България за неговото развитие. Предвидени са практически занятия, чията цел е посещение на СПА курорт за запознаване на студентите на място с тази услуга. В рамките на семинарти занятия студентите ще презентират и дискутерат върху примерни туристически програми за улнес и СПА туризъм.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р
доц. Биляна Костова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- произхода и видовете подземни води;

- използване на подземните води;

- опазване на подземните води;

- приложението на подземните води за алтернативния туризъм;

- същността и характеристиките на уелнес и СПА туризма;

2) могат:

- да изготвят примерни програми за уелнес и СПА туризъм.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Балнеологичен (медикъл СПА), СПА и уелнес туризъм - същност, прилики и разлики Подземните води и туризма в исторически план Природни туристически ресурси за уелнес и спа туризъм – подземни води – 1 част Природни туристически ресурси за уелнес и спа туризъм – подземни води – 2 част
  2. Природни туристически ресурси за уелнес и спа туризъм – пелоиди, луга и рапа СПА и уелнес центровете по света Балнеологичен (медикъл СПА), таласотерапевтични, СПА и уелнес центрове в България - минимални изисквания за сертифициране Балнеологичен (медикъл СПА), СПА и уелнес туризъм в България

Литература по темите:

Записки на лектора в Мудъл

Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999 г., изм. ДВ. бр. 82 от 26 Октомври 2012 г.

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, обн. ДВ, бр. 87/2007

Наредба № 14 за курортни ресурси, курортните местности и курортите, Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 1987 г., изм. бр. 70 от 10 Август 2004

В. Всеволожский. 2007. Основы гидрогеологии. МГУ. Москва.441.

И. Сеселкин. 2003. Основы геологии и гидрогеологии. Барнаул. 93.

С. Ковалев, Р. Хабибуллин, В. Лапиков, Г. Абдюкова. 2006. Общая геология с основами гидроеологии и игрологии. УФА. 424.

W. Brutsaert. 2005. Hydrology. An introduction. Cambridge. 617.

K. Hiscock. 2005. Hydrogeology. Principles and practice. Blackwell Publishing Company. 389.

ON-LINE ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.ncwater.org/Education_and_Technical_Assistance/Ground_Water/Hydrogeology/

http://hydrogeologistswithoutborders.org/wordpress/

http://gsahydro.fiu.edu/

Средства за оценяване: