GEOM212D Управление на проекти в сферата на международния туризъм

Анотация:

Студентите се запознават с разработването и управлението на проекти в областта на туризма.

Целта на курса е да представи възможностите за ресурсно осигуряване на дейностите по проекти в сферата туризма.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Предимствата на проектната организация.

2) могат: разработват, оценяват и ръководят проекти в областта туризма.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Организация и управление на туризма.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Проекти и тяхното управление
 2. Подходи при управление на проекти.
 3. Проектите като средство за реализация на продукти на туризма
 4. Партньорство и партньори. Участници
 5. Управление на обхвата. Управление на времето. Управление на разходите.
 6. Териториален подход при разработването на проекти.
 7. Системен анализ на проекти в сферата на туризма.
 8. Експертна оценка на целите.
 9. Коригиране на проектите в хода на тяхната реализация.
 10. Показатели на надеждност. Мониторинг.
 11. Финансиране на проекти. Финансиращи организации.
 12. Международни проекти.
 13. Информационно осигуряване на дейностите, свързани с управлението на проекти.
 14. Междинни и окончателни отчети. Презентация на резултатите от реализацията на проекти от сферата на туризма

Литература по темите:

1. Близнаков А., Б. Захаринов, Разработване и управление на регионални екологични програми, С. 1999, НБУ, ЦДО, 890 с.

2. Боева Б., Бизнес и управление на проекти, С., Век 221, 1992

3. Пенчева Р., Управление на проеки, С., 1998, НБУ - ЦДО, 202 с.

4. Shtub A., Bard J., Globersons, Project managnemnt, Prentice Hall, 1994

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%