GEOM307D Културен и религиозен туризъм

Анотация:

Идеята, че културният туризъм е съвременен икономически отрасъл, който има добри перспективи у нас, заема трайно място в съвременните обществени представи. В същото време сравнително малко хора познават неговите характеристики, необходими условия, различни по своя характер резултати. Развитието на туристическа индустрия, базирана върху културното наследство на нашите земи се превръща в сериозно предизвикателство за днешна България.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

След завършването на курса, студентите ще могат да анализират проблемите и възможностите за реализиране на проекти в областта на културния и религиозния туризъм. Те ще са готови - индивидуално или в колектив - да работят за развитието на конкретни обекти и дейности. Съществена възможност е участието в развитието на научно-приложни дейности, без които не е възможен сериозен напредък в тази област.


Предварителни изисквания:
Завършена бакалавърска степен. Компютърна грамотност. Поне един чужд език.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия в религия, култ и култура. Взаимодействие между религия и култура. Статистика и класификация на религиите
 2. Най-ранни форми на религиозност. Политеистични и монотеистични религии
 3. Религиозни системи в Египет, Рим, Гърция. Тракийски и славянски религиозни вярвания
 4. Световните религии: Будизъм, Иудаизъм, Ислям, Християнство - основни параметри
 5. Християнската религия - Католицизъм, Протестанство и Православие - основни различия. Разпространяване на Православието в България
 6. Православният храм
 7. Религиозен туризъм. Свещен туризъм. Религиозно и свято място
 8. Форми на религиозния туризъм в световен план и у нас
 9. Особености на религиозния туризъм. Основни изисквания на организаторите му
 10. Поклоннически туризъм /Пилигримство/
 11. Изготвяне примерни маршрути за религиозен туризъм в България

Литература по темите:

Балабанов, Б., Културен и религиозен туризъм, Електронен учебник, Мудъл, НБУ, 2009

Средства за оценяване: