GEOM272D Проект: Културен и религиозен туризъм

Анотация:

Въпреки широката реклама на културния туризъм, в България все още липсват сериозни изследвания и архиви на информация, свързани с неговите проблеми. Това предопределя сравнително ниска ефективност на реализирането проекти в бранша. Чрез конкретни дейности: организиране на публични анкети; анализ на пазарните условия; оценка на потенциала на обектите; маркетинг на целевите групи; проследяване на резултатите от дейностите може да се постигне значително подобряване на качеството на продукцията в областта на културния туризъм. Студентските разработки имат не само образователен аспект, но могат да послужат и за подготвянето и реализацията на конкретни проекти.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Завършилите курса ще имат възможност да усвоят на практика различни методи за събиране на информация за различни страни от дейностите в областта на културния туризъм и нейния анализ. Това ще им позволи да изготвят по-ефективни и качествени проекти за неговото развитие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Завършена бакалавърска степен. Владеене на компютърни умения и на чужди езици е сериозен плюс.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни понятия в религия, култ и култура. Взаимодействие между религия и култура. Статистика и класификация на религиите. Най-ранни форми на религиозност. Политеистични и монотеистични религии. Религиозни системи в Египет, Рим, Гърция. Тракийски и славянски религиозни вярвания
  2. Световните религии: Будизъм, Юдаизъм, Ислям, Християнство - основни параметри
  3. Християнската религия - Католицизъм, Протестантство и Православие - основни различия. Разпространяване на Православието в България

Литература по темите:

Апостолов, Н., „Туристически ресурси”, Университетски издателство ИУ

Варна 2003 г.

Воденска, М., “Основи на туризма”, София, 2007 г.

Костов, Е., „Културният туризъм”, София, 2001

г.

Костов, Е., „Развитие на културния туризъм”, сборник статии „Кръстопът”,

1999 г.