GEOM208D Екскурзоводство и туристическа анимация

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите със същността на екскурзоводската дейност, видовете екскурзоводска дейност, изискванията към екскурзоводите; със същността и спецификата на различните видове туристическа анимация, изискванията към аниматорите, видове туристическа анимация, основни принципи и методи за планиране, реализиране и контрол на програмите за туристическа анимация.

прочети още
Международен алтернативен туризъм ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- същността на екскурзоводската дейност; специфични изисквания при екскурзоводството при различните видове пътувания; основни изисквания и характеристики към екскурзоводите; същността и значението на туристическата анимация; видове туристическа анимация; технология за изготвяне, реализиране и анализ на анимационни програми; основни изисквания и характеристики към аниматорите;

2) могат:

- да работят с първични счетоводни документи; да разработват и реализират програми за екскурзоводство и туристическа анимация; да извършват контрол, анализ и отчет на провежданите туристически пътувания; да изготвят анкети, да събират и анализират данните от тях; да извършват подбор на: екскурзоводи, аниматори, планински водачи и т.н.


Предварителни изисквания:

- Изисква се планинска застраховка преди провеждането на практическите занятияФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Близнаков, А., Екскурзоводство и туристическа анимация, учебно пособие, Мудъл

Близнаков, А., С. Коцева, "Визуалният архив от туристически пътувания в съхранена природна среда, като критерий за екологична куртура", Second Scientific Conference with International Participation: SPACE, ECOLOGY, NANOTECHNOLOGY, SAFETY /SENS / - 2006, 14 - 16 June 2006, Varna, Bulgaria, Bulgarian academy of sciences - Space Research Institute;

Близнаков, А., М. Михайлов, С. Коцева, "Алтернативен туризъм", записки на лектора, ЦДО, НБУ, 2005, 57 с.

Близнаков, А, И. Коджабашев, Възможности за излети и приятни изживявания, сп. Планета екоинфо, бр. 3, 2006, с. 13;

Близнаков, А., С. Коцева, Мултимедийна визитка, ФБО, програма "Естествени науки" ДО, Електронна фотоизложба "Екология, екотуризъм и фотография"

Великов, В., М. Стоянова, Екскурзоводство, Унив. Изд. Шуменски университет, 2005.

Георгиев, А., Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, С., 1999;

Златарев, М, Туризъм, алпинизъм и ориентиране, НСА, С., 1993;

Кокинов А., Л. Анастасова, Б Балинова, "Модел на анимационен туристически продукт на черноморски курорт", ИТ "Ал. Константинов", Туристреклама, 1993;

Коцева, С., "Критерии за избор на екотуристически продукт", сп. Предучилищно възпитание, бр. 10/2004, с 25 - 26;

? Коцева, С., "Eкорекреационен потенциал на Национален парк "Беловежка пуща", сп. "Планета Екоинфо", бр. 4/2005, с.11 - 12.

Коцева, С., "Природен парк "Златни пясъци", сп. "Планета Екоинфо", бр. 7/2005, с.8 - 9.

Коцева, С., Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот и квалификационното обучение по екотуризъм, Шести Международен Симпозиум "Екология - Устойчиво развитие", Съюз на учените - Враца, 19-21 октомври 2006 г. (под печат)

Коцева, С., Квалификационна програма "Екотуризъм", сп. Планета екоинфо, бр. 10/ 2006 г.

Лупян Я., "Бариери на общуването, конфликти, стрес", Медицина и физкултура, С. 1989;

Ракаджийска С, Б. Балинова, Пъблик рилейшънс и туристическа анимация, НБУ, ЦДО, С., 1995;

Сборник доклади НТП - фактор за повишаване качеството и ефективността на международния туризъм, Бургас, 1986;

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%