MBAM602D Бизнеспланиране в туризма

Анотация:

Целта на дисциплината е придобиване на практически умения в разработването и писането на бизнес план на туристическа фирма - стартираща или съществуваща. Студентите усвояват основните практико-приложни аспекти на бизнес планирането в туризма, прилагайки съвременните концепции и средства при вземане на рационални бизнес решения.

Съдържанието на дисциплината включва основни понятия и категории, аналитични техники и процедури , свързани с разработването и писането на бизнес план на туристическа фирма. Всеки отделен проблем, изискващ проучване, прогнозиране и вземане на решение се разглежда като отделна задача и в общия контекст на взаимосвързаните цели на бизнес плана.

Методите на преподаване са ориентирани към традиционните академични форми: лекции, решаване на казуси, разработване на бизнес план на туристически бизнес.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: процеса на бизнес планира в туризма

2) могат: да разработват бизнес план на туристическа фирма


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Маркетинг

- Счетоводство

- ФинансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Балева В., Стокова политика, УИ "Стопанство", 2000г.

2. Бароу К, Бароу П., Как да изготвим икономическа обосновка /бизнес план/, Делфин прес, 1993г.

3. Бароу П., Най-добрите бизнес планове, Класика и стил, С. 2002г.

4. Блекуел Е., Бизнес план, Кабри, 1993г.

5. Динев Д., Финанси на съвременната фирма, С., 1992г.

6. Класова С., Ценова политика, Сиела, 2000г.

7. Коларов Н., Инвестиционен бизнес план, Везни, 1992г.

8. Котлър Ф., Управление на маркетинга, Графема, С., 1996г.

9. Николов Н, Финансов анализ на стопанската дейност на предприятието, С., 1993г.

10. Славова И,, Бизнеспланиране, Сиела, 2004г.

11. Covello J., Hazelgeren, The Complete Book of Business Plans, 1994, Sourcebook trade

12. Peace II J., Robinson, Strategic manadement, 1988, IRWIN, Homewood

13. Richardson B., Richardson R., Business Planing, 1990, Pitman Publishing

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 70%