MBAM064D Проект: Стратегически маркетинг мениджмънт

Анотация:

В проекта са застъпени особеностите, подходите и техниките на стратегическото маркетинг планиране, стратегическата организация и управление на маркетинг дейностите на фирмата и приложението на инструментите на маркетинга за постигане на целите на фирмата на избраните от нея пазари.

Целта на проекта е представянето и анализа от гледна точка на студента на основните елементи на маркетинговата стратегия на избран от студента продукт (стока, услуга, бранд), предлаган на Българския пазар.

Могат да бъдат избирани български или чуждестранни стоки, услуги или цели брандове, които се предлагат на българския пазар.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

- същността и спецификата на стратегическото планиране и управление в маркетинга;

- особеностите на процеса на стратегическото планиране на маркетинг дейностите;

- факторите, обуславящи избора и използването на различни подходи и методи за създаване на пазарно присъствие;

- принципите и методите за изграждане и функциониране на системите за организация и управление на маркетинг дейностите на фирмата.

2) могат:

- да оценяват въздействието на факторите на бизнес средата върху дейността на стопанските агенти;

- използват в практиката техники и методи на стратегическия маркетинг за анализ и оценка на алтернативни подходи и стратегии за осъществяване на бизнес на национален и/или чуждестранен пазар;

- да вземат адекватни управленски решения за стратегическо поведение на пазара.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- маркетинг;

- стратегическо планиране;

- стратегическо управление.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. представяне и анализ на основните елементи на маркетинговата стратегия на избран от студента продукт (стока, услуга, бранд), предлаган на Българския пазар

Литература по темите:

Маринов, Е. 2018. Стратегически маркетинг – лекционен курс.

Кръстева, Н. и И. Петрова. 2007. Стратегически маркетинг. С.: Авангард прима.

Владимирова, К., Габрвовски, К., Стефанов, Н. 2007. Стратегическо управление и стратегическо планиране. С: УИ „Стопанство”.

Стоянов, Д. 1999. Стратегически маркетинг. С.: УИ Стопанство.

Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга. С: Класика и стил.

Каракашева, Л. 2013. Маркетинг: I част. С: Призма.

Каракашева, Л. 2012. Международен маркетинг. С.: Призма.

Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия” , сп. ”Икономика 21” и др.

Уеб-страници на национални и международни институции и организации.