MBAM061D Маркетинговите изследвания в практиката

Анотация:

Този курс цели да запознае студентите с важността на маркетинговите изследвания и тяхното приложение на практика. В рамките на курса "Маркетинговите изследвания в практиката" ще се разглежда как различни изследователски методи помагат за разрешаването на конкретни управленски казуси и проблеми.

Обект на изследване ще са различните подходи, които се прилагат, така че успешно да бъдат изследвани различните явления от заобикалящата ни действителност- в това число потребителите, тяхното поведение, конкурентите и тн.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

ас. Цветелина Димитрова  
 Юлиан Добрев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

" Основни термини в областта на маркетинга и в частност маркетинговите изследвания.

" Как да прилагат различните инструменти в областта на маркетинга, така че успешно да разрешават възникнали казуси.

" Как да организират проект, свързан с провеждането на маркетингови изследвания, познавайки различните изследвателски подходи.

2) могат

" Да управляват успешно взаимоотношенията между агенциите за маркетингови изследвания и компаниите.

" Да дефинират правилните подходи и инструменти за разрешаване на конкретни казуси.

" Да изготвят бриф към агенция за маркетингови изследвания с цел разрешаване на конкретен казус.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Желев С. Позиционирането - между желаното, възможното и действителното. УИ "Стопанство", 2010.

2. Желев С. Маркетингови изследвания за маркетингови решения.Тракия М, 2000

3. Котлър, Ф., Управление на маркетинга ? анализ, планиране, реализация и контрол, т. І, С., 1996.

4. Зийман, С., Краят на рекламата, каквато я познаваме, Издателство "Фокус", С., 2004 (2002).

5. Зийман, С., Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, Locus 2007 година

6. Защо купуваме, Пако Ъндърхил, Locus

7. Бъди различен или умри, Джак Траут, Стив Ривкин, Кръгозор, 2002 година

8. Котлър-10 те смъртни гряха на маркетинга-симптоми и решения

9. Майсторите на маркетинга разказват- Луела Майлс, Лаура Мазур-2008 г.

10. Произходът на търговските марки

11. Guirella marketing-право в подсъзнанието-Левинсън и Ханли-София, 2006

12. Котлър за маркетинга-Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите-изд.Класика стил

13. Хаотика-Котлър и Джон Каслионе, София 2009

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ

ТЕСТ 50%

КАЗУС 50%