MBAM060D Маркетингови политики

Анотация:

" Целта на курса е да представи проблематиката на основните маркетингови политики на бизнес организациите в обособена методико-практическа рамка.

" Студентите ще се запознаят с особеностите на продуктовата, ценовата, дистрибуционната и комуникационната политика, които привеждат в действие маркетинговата стратегия на бизнес организациите. Те ще познават парадигмата за маркетиране на продукт и услуга през призмата на удовлетворяването на потребителите с икономическа изгода.

" "Маркетинг в сферата на услугите" принадлежи към аудиторните лекционни курсове от Магистърска програма "Маркетинг мениджмънт". Курсът разглежда в детайли отделните маркетингови политики предвид сегментираната и таргетираната аудитория и в контекста на позиционирането на продукта или услугата на даден пазар.

" Курсът предлага основополагащ набор от знания с методико-приложен характер, което ще е от полза за студентите в професионалната им работа при маркетиране на продукти и услуги в избран браншови контекст.

прочети още
Маркетинг мениджмънт ДО

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да маркетират продукт или услуга на таргетиран пазар;

" да дефинират основна продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика на бизнес организация;

2) могат:

" да разработват продуктова политика в даден браншови контекст

" да определят цена на продукт или услуга по избран модел на ценообразуване;

" да предлагат канал за пласмент на продукт или услуга;

" да се свързват с клиенти, като избират и прилагат подходящи комуникационни дейности.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Маркетинг политики за изпълнение на маркетинговата стратегия на бизнес организация. Принципи и практика. 2 Продуктова политика: "Продуктът" като дизайн, микс и бранд. 3 Ценова политика: "Процес на ценообразуване" предвид разходите, конкурентните продукти и стойността за клиента. 4 Дистрибуционна политика: "Пласмент" на стока и доставяне на услугата. Физически и дигитални канали за дистрибуция. 5 Комуникационна политика: "Промоцията" на услуга предвид доброто прилагане на комуникационни техники и поддържането на връзка с клиентите.

Литература по темите:

1. Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

2. Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ "Стопанство", 2000.

3. Велев, М,Управление на маркетинга,Софтрейд,2005.

4. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. "Питер", 2001.

5. Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

6. Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ "Стопанство", 1998.

7. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ"Стопанство", 1995

8. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., "Информа", 1993, 1-7.

9. Инджова, Ц.,Управление намаркетинга, НБУ,2011

10. Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ"Стопанство", 2002.

11. Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, "Класика и стил", 2003.

12. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

13. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

14. Котлър Ф. Управление на маркетинга, "Графема", 1996

15. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

16. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ "Стопанство", 1998.

17. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. "Форком", 1994.

18. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. "Класика и стил", 2002.

19. Рийс, Ал., Траут, Дж. Неизменните 22 закона на маркетинга, "Класика и стил", 2000.

20. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

21. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

22. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

23. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

24. Dickson, P. R. Marketing Management. The Druden Press. 1998.

25. Hamel G. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.), 2000.

26. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

27. McDonald Malcolm. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd. 1995.

28. Mercer, D. Marketing Strategy - the Challenges of the External Environment. Penguin Books. 1998.

29. Messinger P.R. The Marketing Paradigm. South-West College Publishing. 1995.

30. Peter J. Paul, James H. Donnelly. . Marketing Management: Knowledge and Skills. BPI IRWIN ,1993.

31. Peter J. P. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill. 1998.

32. Webster F.E., Jr. Market-Driven Management. John Wiley & Sons. 1994.

33. Wilson, R. M. S., C. Gilligan, D. J. Pearson. Strategic Marketing Management: Planning, Implementation and Control. Butterworth Heineman.

Периодични издания: сп. Мениджър, сп. Алтернативи, сп. Икономика, в-к Капитал, в-к Пари, European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), електронни списания и др.

Димитров, Т., Русев, Ст., Петров, Т., Николов Д. и П. Козарова "100 български маркетинг приказки" 2012 г.

м. юли 2012 г. http://marketingprikazki.bg/

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 70%

УСТЕН ИЗПИТ 30%