MBAM079D Борсови пазари

Анотация:

Курсът „Борсови пазари” е предназначен за студенти от магистърска програма „Бизнес администрация”. В рамките на курса се включват четири тематични модула в които последователно се разглеждат:

Историческото възникване и развитие на борсовите пазари, икономическите функции на високоорганизираните борсови пазари в съвременните икономически условия, борсовите системи отличаващи борсовите от неборсовите пазари.

Същността и отличителните характеристики на борсовите пазари, нормативната база, която регламентира работата на високоорганизираните пазари, технологията на работа на борсовите пазари, сделките които се сключват на борсовите пазари, както и различните платформи за търгуване, които се използват.

Борсовият посредник – като елемент от борсовите пазари, финансовата работа на борсите, борсовите стратегии – приложение и характеристики.

Развитието на борсовите пазари в България (работа на българските стокови и фондови борси).

Основните цели на курса са:

• студентите да се запознаят със спецификата и характеристиките на борсовите пазари,

• правилно да разбират и прилагат специфичната терминология,

• правилно да разграничават видовете борсови пазари (стокови и фондови борси),

• да натрупат знания и умения, правилно да интерпретират и използват специфичните възможностите, които високоорганизираните пазари предоставят.

прочети още
Бизнес администрация ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Значението на високоорганизираните пазари в съвременните икономически условия

• Функциите и ролята на борсовите пазари

2) могат:

• Да разграничават видовете борсови пазари

• Да използват генерираната борсова информация за своята бъдеща работа


Предварителни изисквания:
• студентите трябва да притежават знания и умения по икономическа теория и експериментална икономика, математика, макро-и микроикономика, статистика, търговско право, мениджмънт, ценова политика, банково дело, маркетинг и застрахователно дело.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. I-ви лекционен модул: ВИСОКООРГАНИЗИРАНИ ПАЗАРИ – същност и характеристики
  2. II-ри лекционен модул: БОРСОВИ ПАЗАРИ – стокови и фондови борси
  3. III-ти лекционен модул:БОРСОВИ ИНДЕКСИ – същност и характеристики

Литература по темите:

Основна литература:

1. Елазаров С., Борси и борсова търговия.-С., Изд-во на ЛТУ, 2006 г.

2. Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х., Организирани пазари (ІІ-ро изд-е).-С., ИК “Сиела”, 2004 г.

3. Миленков Х, Елазаров С., Симов В., Стокови борси (ІІІ-то изд-е).-С.,Унив. Изд. „Стопанство”, 2003 г.

4. Елазаров С., Борсова дейност.-С., Изд-во”Славянска култура и образование”, 2002 г.

5. Апостол Апостолов, Въведение в капиталовия пазар, Сиела, 2011

6. Марк Левинсън, Финансови пазари. Пътеводител, Издателство: Класика и стил

7. Димана Ранкова, Ралица Агайн, Владислав Панев, Иван Такев, Красимир Атанасов, С. Съръстов, Българският Уолстрийт,

8. Светлана Александрова, Капиталови пазари: глобални перспективи, Издател: Даниела Убенова

Допълнителна литература

1. Батяева Т.А., Столяров И.М. Р,нок ценн,х бумаг.-Москва, ИНФРА-М, 2006 г.

2. Биржевое дело(под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова).-Москва, “Финансы и статистика”, 2000 г.

3. Грахен, Бенджамин и Цвейг, Джейсон. Разумный инвеститор.-М.,Изд. Дом „Вильямс”,2007 г.

4. Елазаров С., Найденов Б., Стокови борси, тържища и борсови сделки.-С., Изд-во“Фенея”, 1997 г.

5. Осбанд К. Айсберг риска. Рискованое путешествие в теорию управления портфелем.-Москва, изд-во, Омега-Л: и-трейд, 2007 г.

6. Деян Попов, Ценни книжа и фондови борси, Издател: Сиела Софт енд Паблишинг