MBAM130D Психология на бизнеса

Анотация:

Да определи специфичните параметри на Психологията на бизнеса, връзките с граничните й науки, влиянието на макро- и микроикономическите елементи на средата, глобализацията, културния ракурс и т.н.

Да очертае диапазона от операционни и корекционни възможности за психологически интервенция в бизнеса, принципите на влияние

Ключовите понятия в бизнеса като базисно познание на мениджъра; формирането на управленските умения да бъде възприето под формата на тренинг, чрез разнообразието от активни методи и ползването на инструментариум за анализ и изследвания на явления от бизнес практиката, взаимоотношенията и рекламното въздействие

прочети още
Бизнес администрация ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Специфичните параметри на психологията на бизнеса.

Да осмислят диапазона от операционни и корекционни възможности за психологическа интервенция в бизнеса.

2) могат:

Да прилагат инструментариум за изследване на личността и групите, нагласите в организацията, конкурентоспособността, мотивацията и други ключови конструкти, свързани с явленията в бизнес практиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

По психология на личността, общуването и организацията, но и основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Джуэлл Л., Индустриально-организационная психология, СПб, 2001.

2. Экономическая психология / под ред. И. В. Андреева, СПб, 2000.

3. Квинн В., Прикладная психология, СПб, 2000.

4. Панайотов Д., Психология на бизнеса С., 2001, 2006, 2008, 2011

5. Рамчев К., Икономическа психология, С., 1997.

6. Трифонов Тр., Психология – икономическа. Трудова. Бизнес-психология, С., 1996.

7. Хофстеде Х., Култури и организации. Софтуер на ума, С., 2001.

8. Matsumoto D.,Culture and Psuchology, Cole Publishing Company, 1996.

9. Luthans F., Organizational Behavior, McGraw-Hill, 1995.

10. Myers D., Social Psychology, McGraw-Hill, 1996.

Средства за оценяване:

Изисквания: Активност на студентите по време на занятията и изпълнение на всички поставени задачи и курсови работи по всяка една тема от курса; Представяне на курсовите задачи в заключителни семинари. Максимален брой точки от обобщаващия (финален) тест върху целия материал.

Особености на оценяването: Поставят се 3-4 текущи оценки, като всяка една от тях може да бъде формирана на основата на няколко практически задачи.