MBAM110D Стратегии за управление на качеството

Анотация:

В настоящия курс са представени видовете стратегически инструменти за управление на качеството, в т.ч. тяхната същност, предмет, технологични особености и методология.

Основните цели на курса са: запознаване на студентите с методологията и научния инструментариум за стратегическо управление на качеството, осигуряване на теоретични знания и практически умения на студентите за дефиниране на същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност, изучаване и интерпретиране в реална среда на основните подходи за формулиране, разработване, изпълнение и контрол на стратегиите за управление на качеството и на организациите.

прочети още
Бизнес администрация ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството;

• типовете стратегии за управление на качеството и техните особености;

• основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството;

2) ще могат:

• да дефинират същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност;

• да идентифицират основните роли на стандартизацията, в т.ч. на международните организации по стандартизация за развитие на качеството;

• комплексно да анализират и оценяват генеричните характеристики, подходите и основните концепции за управление на качеството;

• да извеждат и анализират съдържателните и технологични особености на системния подход в контекста на стратегическия мениджмънт на качеството;

• да прилагат основните технологични инструменти за повишаване на ефективността на подходите и процесите, използвани при стратегическото управление на качеството

• да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите за управление на качеството;

• да дефинират основните изисквания към мениджърите, към организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото изпълнение на стратегиите за управление на качеството;

• да вземат решения за прилагането на основополагащите подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите за управление на качеството.


Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

- Основи на управлението;

- Стратегически мениджмънт;

- Управление на иновационния процес;

- Производствен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
  2. РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО: МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ, СТАНДАРТИ
  3. ГЕНЕРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО. ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  4. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
  5. ВЪВЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  6. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  7. ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  8. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  9. ПОДХОДИ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  10. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

Основна литература:

1. Лекционен курс – доц. д-р инж. Кирил Радев

2. Радев, К., Управление на качеството, НБУ, 2016

3. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996;

4. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

5. Мирчев, М, Каменов, Я., Икономика и управление на предприятието, УИ „Стопанство”, София, 2005;

6. Мирчев, М, Харизанова, М., „Мениджмънт”, София, 2004;

7. Палешутски, К., Мениджмънт, КФ „Форчън”, София, 1991;

8. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000.

9. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

10. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000.

11. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986.

Допълнителна литература:

1. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997.

2. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, С., 1991 г.

3. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001.

Средства за оценяване:

Тест - 70%

Казус - 30%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Тогава когато крайната оценка от текущ контрол е по-ниска от "Добър (4)", студентът полага писмен изпит по дисциплината. На изпита той трябва реши изпитен тест. Крайната оценка от изпита се получава като сума от оценката от теста (с тегло 50 %) и оценката от отговорите на практическите въпроси към курсовата работа (с тегло 50%).