OOOK157 Европа - региони и култури

Анотация:

Курсът представя Европа като пространство на културни отграничения и взаимодействия в исторически и теоретичен контекст. Разглеждат се основни понятия и концепти, свързани със създаването на националните култури в Европа, традиционни култури, образи и представи в сферата на политическото и др.Анализират се процедури по създаване, изобретяване и ценностно преосмисляне на културни наследства в процеса на европейска интеграция. Темите се разработват с исторически акцент и с представяне на динамиката на събития и културни реалии, включени са фотоси, визуални материали, препратки към страници в интернет и др. Представени са и основни автори в изследването на проблематиката.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

- основни понятия и концепти за отношенията култури и територии в теоретичен и исторически план, за политически употреби на културите като начини на живот; понятия и концепти, свързани с конструиране и употреби на културни различия в контекста на Европа; познания за културите и социалните структури в Европа;

2) могат:

- да анализират актуални проблеми при конструиране и употреби на културни различия в европейски контекст; да деконструират образи и представи на европейското на различни равнища;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Европа: откриване и конструиране (историческа перспектива) - идеи за обединена Европа.
 2. Културни ареали – Средиземноморие и Балкани, Север и Юг, Източна (Централна) и Западна Европа.Европа на регионите – предизвикателствата на символната география, история, антропология, икономика и др. науки.
 3. Локално, регионално, национално – между "Историята" и "всекидневието". Политическо управление на културните различия: езикови, религиозни, и др.;
 4. Европа на религиозното и светското: исторически наследства и предизвикателствата на съвременността.
 5. Регионални култури и регионални езици – европейски паралели (история, съвременно състояние и практики по опазване и съхранение)
 6. Европа – общо европейско наследство. Културното многообразие като богатство.
 7. Културни наследства – създаване и трансформиране. Културните наследства като икономически ресурс и потенциал за устойчиво развитие.
 8. Европейските култури - взаимодействия и споделени наследства: работа върху антропологичен филм.
 9. Традиционни култури и модерни култури – европейски паралели (по примера на европейските градове, исторически наследства, културни технологии като игрите с маски и др.).
 10. Европейският съюз – конструиране и разширяване (основни моменти и акценти в политиките на обединена Европа).
 11. Европейският съюз като "Европа на гражданите" - изграждане на връзки и създаване на обши наследства.
 12. Културни политики на ЕС - общи инициативи и споделени ценности.
 13. Културни политики в Европа и право на достъп до култура - семинарно занимание върху филм.
 14. Европейските градове - историческа перспектива и специализация в съвременността.
 15. Заключителен семинар.

Литература по темите:

Богданов, Б. Европа – разбирана и правена. С., 2001. Планета-3.

Богданов, Б. Балканската култура и балканският човек: http://bogdanbogdanov.net/pdf/42.pdf

Джордано, Кр. Власт, недоверие и наследство. Скептична антропология. Изд. Полис. С., 2006.

Гуди, Дж. Европейското семейство. Изд. ЛиК. С., 2005.

Улф, Л. Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в съзнанието на Просвещението. Изд. „Кралица Маб“, 2005.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА (достъпна в МУДЪЛ)

http://www.europe.bg

http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=189 (портал „Култура“)

Подбор от текстове на автори от различни епохи, свързани с региона, са предоставени в МУДЪЛ.

Осигурени са източници на различни европейски езици за работа.

Средства за оценяване:

Студентите избират между няколко възможности:

- анализ на антропологичен филм;

- работа въз основа на страници на музеи в интернет;

- реферат върху статия или студия (и на чужд език по избор);

- участие в дискусия;

- презентация;

ТО се формиръ въз основа на изпълнението на 3 задания.