ARHB023 Елинистическото злато

Анотация:

Курсът запознава студентите с развитието и тенденциите на художествената обработка на метала и ювелирството през елинистическата епоха. В рамките на лекционния курс ще бъдат представени изработените от метал украшения за тяло, златните и сребърни съдове, елементите на конската амуниция. Основен акцент е поставен и върху суровината на изработката им, нейният внос и местен произход. Ще бъдат разгледани инструментите и заготовките, свидетелстващи за производствена дейност в отделните центрове на елинистическите градове.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни познания върху проблематиката на ювелирството и торевтиката през елинистическата епоха

• след успешното завършване на курса студентите следва да придобият познания свързани с ювелирството и торевтиката

2) могат:

• да могат да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници открити на територията на българските земи от древността.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката. Терминология
 2. Историография и писмени сведения от антични автори
 3. Древни рудници за добив на злато и сребро в Източното Средиземноморие
 4. Ювелирното ателие. Основни и декоративни техники Развитие през втората половина на I хил. пр Хр.
 5. Торевтиката през ранноелинистиеската епоха
 6. Ювелирстовото през ранноелинистическата поха
 7. Накитите като инсигнии. Накитът в гръцка и тракийска среда
 8. Ранноелинистични накити. Типология, развитие.
 9. Венци и нагръдни пластини. Развитие и символика
 10. Украса за конска амуниция през елинистическата епоха
 11. Обеци и пръстени: типология, разпространение, еволюция
 12. Металните съдове през елинистическата епоха. Форми, иконография
 13. Ателиета за предмети на торевтиката и ювелирството в Тракия
 14. цот късноелинистическата епоха
 15. Проучвания на комплекси с предмети на Торевтиката и ювелирството от елинистическата епоха

Литература по темите:

Венедиков, И., Герасимов Т. 1973. Тракийското изкуство. С. 1973.

Георгиева, Р. 2004. Представи за смъртта, мъртвеца и отвъдния свят в Древна Тракия. - Seminarium Thracicum 6.

Георгиева, Р., Спиридонов, Т., Рехо, М. 1999. Етнология на траките. С. 1999.

Гергова, Д. 1986. Постижения и проблеми в проучванията на ранножелязната епоха в Тракия - Археология, кн. 3.

Гергова, Д. 1990. Тракийската култура през ранножелязната епоха в Югозападна България - проучвания и проблеми - Тракийската култура в Родопите и горните поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Гергова, Д. 1996. Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия. С. 1996.

Гетов, Г. 1961. Новооткрита тракийска тухлена гробница при яз. „Г. Димитров”. – Археология кн. 1.

Гетов, Л. 1991. Тракийски гробници в хинтерланда на Севтополис през елинистическата епоха. – В: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък 1991.

Гинев, Г. 1999. Тракийска гробница при с. Врани кон, община Омуртаг. Археология,кн. 3-4.

Гоцев, А. 1990. Културата през ранножелязната епоха в Югоизточна Тракия.

Автореферат. С. 1990.

Димитров, Д. П. 1966. За датата и стенописите на тракийската гробница при Казанлък. – Археология кн.2.

Димитрова, Д. 2005. Куполните храмове в Долината на тракийските владетели - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Дичев, Д. 2005. Някои особености на архитектурата на долмените в България - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Домарадски, М. 1988. Тракийски богати погребения - Terra Аntiqua Balcanica 3.

Домарадски, М. 1990. Тракийската култура през късножелязната епоха в Родопите и горните поречия на Марица, Места и Струма - Тракийската култура в Родопите и горните поречия на р. Марица, Места и Струма. Смолян. 1990.

Китов, Г. 1979. Тракийските могили край Стрелча. С. 1979.

Китов, Г. 1987. Проучванията на тракийски надгробни могили в България - Векове 16/5.

Китов, Г. 1993. Тракийските могили - Thracia 10, С. 1993.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (I). Археология,кн. 1.

Китов, Г. 2003. Долината на тркийските владетели (II). Археология,кн. 2.

Китов, Г. 2005. Могилна архитектура - Земите на България. Люлка на тракийската култура. С. 2005.

Китов, Г., Агре, Д. 2002 Въведение в тракийската археология. С. 2002.

Койчева, К. 2002. Новооткрита тракийска гробница край с. Велики (Габровско). Studia Archaeologica Supplementum II. Sofia 2002.

Маразов, И. 1992. Мит, ритуал и изкуство у траките, С. 1992.

Маразов, И. 1994. Митология на златото, С. 1994.

Маразов, И. 1994. Митология на траките, С. 1994.

Миков, В. 1955. Произходът на куполните гробници в Тракия. – ИАИ XIX, С. 1955.

Миков, В. 1957. Надгробните могили в България - Археологически открития в България, С. 1957

Нехризов, Г. 1994. Принос към проучването на скалните гробници в Източните Родопи. – Минало 2 / 1994.

Нехризов, Г. 1996. Могилните некрополи в Източните Родопи. – В: надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново 1996.

Нехризов, Г.1999. Погребални практики в Източните Родопи през първото хилядолетие пр.Хр. – Rhodopica, кн.1, С. 1999.

Панайотов, И. 1997. Погребалните обреди в Археологията. Понятия, структура и описание, тълкуване. – Човекът зад находките. С. 1997

Русева, М. 2000. Тракийска култова архитектура. Ямбол. 2000.

Русева, М. 2002 Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-IIIв. пр. н. е. С. 2002.

Стоянов, Т. 1992. Погребалните обичаи в Североизточна България през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания. Хелис 1.

Стоянов, Т. 1997. Могилен некропол от ранножелязната епоха. Сборяново I. С. 1997.

Тотевски, Т. 1994. Погребални обичаи на местното тракийско население, обитавало горното течение на р. Осъм през периода V-III в.пр.Хр. - Първи международен симпозиум "Севтополис". Надгробните могили в Югоизточна Европа. Велико Търново, 1994.

Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. 1991.

Тракийски паметници, том 1. Мегалитите в Тракия. С. 1976.

Тракийски паметници, том 3. Мегалитите в Тракия, част 2, Тракия Понтика. С. 1982

Фол, А. 1986. Тракийският орфизъм. С. 1986.

Фол, А. 1990. Политика и култура в древна Тракия. С. 1990.

Фол, В. 2000. Мегалитни и скално-изсечени паметници в Древна Тракия. С.

Archibald, Z. 1998. The Odrysian Kingdom of Thrace. Oxford. 1998.

Domaradski, M. 1986. Sanctuaires thraces du IIe - Ier mill.av.n.П - Acta Archaeologica

Carpathica 25.

Domaradzki, M. 1994. Les lieux du culte thraces (deuxieme moitie du IIe - Ier mill. av. J.-

C.) - Helis 3.

Gergova, D. 1989. Thracian Burial Rites of the Late Bronze and Early Iron Age -

Thracians and Mycenaeans. Leiden. Sofia 1989.

Kitov, G. 1999. Royal Insignia, Tomb and Temples in the Valley of the Thracian Rulers. – Archaeologia Bulgarica 1.

Kitov, G. 2001. A Newly Found Thracian Tomb With Frescoes. – Archaeologia Bulgarica 2.

Kurtz, Donna, C., Boardman, John. 1971. Greek Burial Customs. London 1971.

Stoyanov, T. 1992. Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation -

Helis 2.

Theodossiev, N. 1998. Sanctuaries and Cult Places in Northwestern Thrace during the 1st

Millennium BC - Archaeologia Bulgarica 2.

Tonkova, M. 1997. Traditions and Aegean Influences on The Jewellery of Thracian Early Hellenistic Times. - Archaeologia Bulgarica. 2.