CELB301 Информатика

Анотация:

Курсът запознава с предмета и методите на информатиката нейното приложение в биологията

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Петя Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Предмета и методите на информатиката като наука

" Фундаментални понятия за компютърните системи, операционни системи и мрежи

" Понятие за математическите основи на информатиката

2) могат:

" Да използват апарата на информатиката за усъвършенстване на своята подготовка и в бъдещата работа


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Информатиката като наука. Биоинформатика. Приложения в биологията. лекция
 2. Компютърни системи
 3. Бройни системи
 4. Кодиране на информация в компютъра
 5. Булева алгебра. Приложения в биологията
 6. Компютърни мрежи.
 7. Уеб. Търсене на информация. Сайтове с биологично съдържание.
 8. Облачни технологии. Големи данни.
 9. Проверка на знанията Тест
 10. Компютърно моделиране и симулации
 11. Бази от данни и информационни системи. Приложения в биологията
 12. Статистическа обработка на данни
 13. Групови проекти за приложение на ИТ в биологията

Литература по темите:

Основна

1. Записки по курса, Moodle

2. Основи на информатиката, П. Асенова и др., учебник, подготвен за печат, изд. НБУ

Допълнителна

Supratim Choudhuri, Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools, Hardcover, ISBN-13: 978-0124104716, ISBN-10: 0124104711, Elsevier Inc., 2014

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 50% 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ГРУПОВ ПРОЕКТ 50% 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ