VIPB060 Рисуване на натюрморт и класически образци

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите със спецификата на рисуване по натура на натюрморт, череп и гипсова глава

• Придобиване на базови познания в материята и способност за боравене с различни рисунъчни похвати, техники и материали

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, анализ на художествени произведения в областта на рисунката, скицата и етюда

• Запознаване с важни положения при анализ на рисунката по натуравъв всички нейни аспекти.

• Поставянето на специфични задачи има за цел, както овладяване на основните изразни средства, така и развиване на композиционен усет и естетически вкус.

• Специалната професионална подготовка е в тясна връзка с дисциплините Пластична анатомия, Перспектива, История на изкуството, Пластика, Живопис и др.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия и термини в рисуването.

Основни принципи в перспективата, композицията и изграждането на формите в пространството.

2) могат:

• Да използват различни изразни средства за постигане на пространство – планове с използването на възможностите на молива – линия, щрих, петно и тяхното степенуване.

• Да създават скици, рисунки и етюди с различни материали

• Да използват различни изразни средства за постигане на пространство и материалност с използването на възможностите на молив, въглен, пастел, акварел, туш и смесени техники

• Някои класически и съвременни техники в рисуването.


Предварителни изисквания:
• Да имат интерес към рисуването и визуалните изкуства

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Етапи в работата по етюда, композиционни проблеми в натюрморта. Изясняване на термините: мащаб, пропорции, конструкция, баланс и композиционен център на натюрморта.
  2. Ролята на щриха за изразяване на: обем, посока и материя. Начини на моделиране на ръбести и овални тела – елементи на светлосянката.
  3. Аналитичност при построяване на симетрични форми - начини за конструктивно построяване, използване на оси на симетрия, степени на перспективни изменения на обемите и светлосянъчна обработка.
  4. Човешки череп – конструктивен и анатомичен анализ на черепа. Основни дялове /лицев и мозъчен/, оси за построяване на симетричните му форми - вертикална и хоризонтални/ и пропорции.
  5. Детайл на класическа гипсова глава. Ухо – елементи на ухото, конструктивни особености и пластика на детайла, мястото му в черепа.
  6. Детайл на класическа гипсова глава. Нос и уста – конструктивни особености на двата детайла и тяхното свързване.
  7. Детайл от класическа гипсова глава. Око - анализ на конструктивните особености и пластика на детайла, мястото му в черепа.
  8. Етюд на класическа гипсова глава. Материалност. Проблеми при изграждане на фона.
  9. Семестриален конферанс: обобщение на постигнатите знания и умения в рисунката на натюрморт, череп и гипсова глава

Литература по темите:

• Основна литература:

• АВРАМОВ, Д., Естетика на модерното изкуство. - София: Наука и изкуство.,1969.

• АМБРУШ Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997.

• БАМЕС, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• БОЖКОВ, Атанас. Българско изобразително изкуство. – София: Септември, 1988

• ГОЧЕВ, Олег. Стенописта: Проблеми и ппредизвикателства. София: Нац. худож. акад., 2009. – 326 с.: с цв

• ДОБРЕВ, Боян. Принципи на визуалната композиция. - [София]: Булгед, 2013. - 121 с.: с ил.

• КИРЧЕВ, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985

• КЛАРК, Кенет. Голото тяло. – София: Бълг. худож., 1983

• СТАНЕВ,Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• ЦОНЕВ, Кирил. Технически наръчник на художника. - София: Наука и изкуство, 1957.- 210 с. : с ил.

• ЧОКАНОВ, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• ЧУХОВСКИ, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Допълнителна литература:

• .Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов, Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• .Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Gage, J., Masters of Colour: Derain to Kandinsky. – London:Thame & Hudson Ltd., 2002

• Gombrich, E., The Story of Art. – London: Phaidon Press , 1972

• Gottfried, F., Gustav Klim. - Cologne: Taschen, 1991

• Greenberg, C., Art and Culture: Critical Essays - Boston : Beacon Press, 1961

• Honnef, K., Contemporary Art. – Cologne: Taschen, 1988

• Itten, J., The Elements of Color.- New York: Van Nostrand Reinhold , 1970

• Itten, J., Hagen, E., The Art of Color. - London: John Wiley & Sons, 1974

• Janson, H., History of Art. - New York: Harry N. Abrams, 1986

• Mayer, R. The artist’s handbook of materials and techniques.

• Overy, P., Kandinsky: The Language of the Eye, New York : Praeger , 1969

• Padgham, C., Saunders, J., The Perception of Light and Color, - G. Bell & Sons Ltd., 1975

• Stephenson, J. The materials and techniques of painting.

• Ulrich, B., Max Ernst, Cologne: Taschen, 1988

• https://www.youtube.com/watch?v=r6ZsGBp9GLE

• https://www.youtube.com/watch?v=Xr9jkWio9L8&t=1711s

• https://www.youtube.com/user/lovelifedrawing/playlists

Средства за оценяване:

Курсова работа, конферанс, скици, самостоятелни проекти