BAEB004 Стопанска история

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Стопанската история или еволюционният икономикс е най-динамично развиващият се клон на икономическата наука. Тя представляво основна методологична база за икономическия анализ на частните икономически дисциплини.

Главен предмет на Стопанската история е икономическият растеж във времето.

Основни понятия са икономически растеж, дълговременна конюнктура, икономически кризи (видове, динамика на икономическото развитие и пр.

Базова икономическа дисциплина.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

I. конкретното, реално развитие на стопанските процеси в историческа перспектива,

II. тенденциите и резултатите в еволюцията на стопанските структури и институции,

III. общите правила на икономическото развитие.

IV. факторите на икономическия растеж;

V. факторите за възникване на икономическите кризи и тяхната специфика на проявление, видовете икономически кризи

VI. особеностите на проявлението на правилата на икономическата динамика, на и икономическия растеж и стагнация в България

2) могат:

• да прилагат в настоящето световения и специфичния български исторически икономически опит,

• на базата на трайните, исторически доказани правила на икономическото развитие, да се ориентират в икономическата среда на отделните региони и държави в света в конкретно възникнали ситуации днес, както и да имат яснота относно очакванията си в икономически план при работа в тях.

• да намират с достатъчно висока степен на сигурност правилното решение в настояща ситуация на проблимите от икономическо естество.

• да определят възможностите за инвестиции и възвращаемост в даден ареал и стопански сектор;

• да определят вида на икономическите кризи и инструментите за тяхното преодоляване;

• да анализират на макроикономическо равнище икономическа ситуация;

• да определят перспективите на икономически растеж или стагнация.


Предварителни изисквания:
No

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литература

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

ІV.5.2.Икономическо развитие на Съветския съюз - Четвърти стадий на икономически растеж на Русия.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.5.3. Икономическо развитие на държавите с централизирана планова икономика

от Европа, Азия и Америка. Особености на икономиката на България.

Литература

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.5.4. Икономическо развитие на държавите от Третия свят.

Литература

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 8.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6. Световното стопанство от 1972 г. до наши дни

ІV.6.1 Депресията от 1972г. - 1976 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

ІV.6.2. Депресията от 1980г. - 1982 г. в държавите с пазарно стопанство.

Литература

Аврамов, Р., Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави през 70-те и 80-те години на ХХ век, В: Сб. Антициклично и структурно регулиране на икономиките на капиталистическите държави, С. 1986.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 12.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

ІV.6.3. Паричната система от Ямайка.

Литература

Economic Survey of Europe, New York, 1990.

От пясъчния часовник до кибернетичната реалност. (История на парите)

ІV.6.4. Кризата на икономиките на държавите с централизирано планово стопанство

(Средата на 80-те години на ХХ век и разпадане на системата от национални планови икономики. Самозараждане на институциите на пазарната икономика. Ролята на държавата.)

Литература

!20 години Българска народна банка, С. 1999

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

International Monetary Fund, Annual Reports.

ІV.6.5. Състояние на българското стопанство.

Дълговата, паричната, индустриалната и аграрната криза в България. Частна инициатива и държава в стопанската сфера от 1989 до наши дни в България – политика, институции, източници за развитие.

Литература

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Аврамов, Р., Стопанският ХХ век на България, С. 2001.

Аврамов, Р., Кризата в България, С. 1998,

Статистически годишник на република България

International Monetary Fund, Annual Reports. Библиотека на НБУ.

Основна литература

Кьосева, Н., Стопанска история, учебник, издателство на НБУ, С. 2007.

Н. Кьосева., Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 141-146.

Айзенхауер, Д., Кръстоносният поход в Европа, С. 1986.

Cloth, Shepherd, Economic History of the Western Civilization, 1959

Экономическая история капиталистических стран, М. 1989.

Berend, I, G. Ranki, Economic Development in East-Central Europe in XIX and XX centuries, 1974.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Статистически годишник;

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сборник документи и материали по Стопанска история, С. 1999,

Н. Кьосева, Р. Николов, Стопанска история, С. 1999, с. 184-189.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

120 години Българска народна банка, С. 1999.

Кьосева, Н., Банковото дело в историческа перспектива, сп. Алтернативи, издание на УНСС, кн. 4 - 6, 2000, с. 49-54.

Friedman, M., Ana Jacobson-Shcwartz, A Monetary History of the USA 1861-1960.

Навлизане в Пети стадий на икономически растеж на Англия, Франция, Япония, Германия, Италия,

Hughes, H., Contemporary Europe. A History, New Jersey, 1974.

Cambridge Economic History of Europe, 1965.

Industry and Development, Global Report 1989/1990, UNIDO

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Н. Кьосева, Д. Димитров, Сравнителна стопанска история, С. 1996, Лекция 11.

Беров, Л., Стопанска история, икономическото развитие на света от древността до наши дни, І и ІІ издание, Фондация “Отворено общество”.

Rostow, W. W. World Economy. History and Prospects, 1978.

International Monetary Fund, Annual Reports.

Средства за оценяване:

5. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Тест 1- 50 %

Тест 2 – 50 %

Форми на оценка: /контролни; тестове; участие и активност на студента по време на занятия; разработване на сценарий, проект, курсова работа, обзор, решаване на казус; решаване на задачи, самостоятелни задания/.

6. Дата на провеждане на текущия контрол.

Тест 1 –Девета седмица

Тест 2 – Четиринадесета седмица

7. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване.

Тестовете обхващат учебния материал, като първия е върху 50% от него, а втория върху останалите 50%.