SECB030 Основи на киберсигурността

Анотация:

В съдържанието на курса “Основи на киберсигурността” е включено структурирано и балансирано в теоретичен аспект и насочено към проблемите на практиката знание, даващо възможности за дефиниране и интерпретиране на теоретични концепции, свързани понятия, класификации, политики, процедури, модели, методи и инструменти, намиращи приложение в теорията и практиката на специалистите, занимаващи се с проблемите на киберсигурността.

Целта на курса е формиране в студентите на достатъчни по обем, систематизирани и устойчиви знания и умения с практическа насоченост към формулиране и решаване на въпроси и проблеми на сигурността на информацията, системите и мрежите.

Основните задачи пред обучението на студентите се определят като:

• задълбочено изучаване на основни, общоприети и иновативни теоретични концепции, политики, стратегии, подходи и процедури от теорията, занимаваща се и приложима към проблемите на киберсигурността.

• усвояване до степен на прилагане в практиката на приложни концепции, модели и методи за изграждане на сигурност на системите и мрежите, обработващи информация.

Методологията на обучението по курса е съобразена с добрите практики и стандарти, а също така и с изискванията, валидни в НБУ. Обучението в рамките на курса е изградено на базата на принципа за системно и последователно запознаване с учебния материал в цикъл от лекции, презентации и провеждане на семинари и дискусии за усвояване на практико-приложни аспекти на получените знания. След изучаване на лекционния материал обучаемите анализират и прилагат конкретни модели и методи за решаване на професионално ориентирани казуси, свързани с киберсигурността. Обучаемите разработват писмена работа под формата на реферат или есе по теми и в съдържание, съгласувани с преподавателя и насочени към изследване на актуални въпроси (проблеми) на практиката, имащи отношение към тематиката на курса. Студентите участват в семинарите в ролята на дискутанти по предварително определени теми за дискусия или чрез презентиране на своите писмени работи.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Венелин Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основни общоприети и иновативни теоретични концепции и специфични особености от теорията за киберсигурност

- основни практико-приложни концепции, модели и методи за приложение в практиката на специалистите по киберсигурност.

2) могат:

- да разработват концептуални модели за създаване на програми и процедури за киберсигурност;

- да формулират и прилагат мерки за сигурност на информацията, системите и мрежите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- в областта на понятията, с които борави теорията за сигурността (заплахи, уязвимост, опасност, риск, защита и т.н.)

- първоначални познания и практически умения за прилагане на аналитични методи и модели в областта на сигурността на информацията, системите и мрежитеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Георгиев В. Основи на киберсигурността. София, Авангард, 2019

Средства за оценяване:

1. Текущо оценяване по време на семестъра:

• два теста;

• писмена работа под формата на есе или реферат;

• участие в дискусии

2. Финално оценяване по време на сесия:

• писмен и устен изпит