NETB102 Computer Systems

Анотация:

The course on Computer Systems is a compulsory course from the Bachelor's Networking Technologies program.

The aim of the course is to provide students with basic computer knowledge - arithmetic basics, logical basics, elements and assemblies, data format, instructions format, instructions execution cycle, as well as some basic concepts of the organization of the computation process.

Компютърни системи е задължителен учебен курс от бакалавърската програма Internet technologies..

Целта на учебната дисциплина е студентите да получат базови знания за компютрите - аритметични основи, логически основи, елементи и възли, формат на данните, формат на инструкциите, цикъл на изпълнение на инструкциите, а така също и за някои основни понятия от организацията на изчислителния процес.

прочети още
Мрежови технологии (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Владимир Лазаров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Students successfully finished this course will:

1) know:

• What the computer systems are and how they work

• Principles of Digital Computer Systems

• Data representation

• ISA - Instruction Set Architecture (Instructions, Addressing, Operands)

2) be able to:

• Read and understand general computer literature

• Represent numbers in different numbering systems and in different computer codes

• Follow the next courses of the Programme


Предварителни изисквания:

There are no preliminary requirements for knowledge or skills.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Main:

1. W.Stallings, Computer Organization and Architecture, Prentice-Hall, NJ, 2007.

2. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design, 2ed, Morgan Kaufmann Publ. Inc., 2002.

3. B.Wilkinson, Computer Architecture, Prentice Hall, Europe, 1996.

4. К.Боянов и колектив, Задачи и решени примери по програмиране на ЦЕИМ, Техника София, 1976.

5. http://cnx.org/content/m10263/latest/

6. http://williamstallings.com/COA6e.html

7. http://www.comphist.org/computing_history/new_page_7.htm

Additional:

1. A.J.van de Goor, Computer Architecture and Design, Adisson-Wesley, 1991.

2. K. Hwang, Advanced Computer Architecture, McGraw-Hill, NY, 1993.

3. Desrochers G., Principles of Parallel and Multiprocessing, McGraw-Hill, NY,1987.

4. D.Sima, T.Fountain, P.Kacsuk, Advanced Computer Architectures, Adisson-Wesley, 1997.

Средства за оценяване:

Written tasks - Test 1 - 40%

Written tasks - Test 2 - 40%

Discussions - 20%