BUTB100D Въведение в икономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърска програма „Туризъм“ на департамент „Администрация и управление”. Включва теми, запознаващи студентите с основните концепции, принципи и терминология на микроикономиката и макроикономиката. Акцентира се също върху практическата приложимост на придобитите знания и в частност – върху специфичните проблеми, характерни за развитието на българската икономика в условията на прехода към пазарно стопанство. Целта е студентите да получат необходимата подготовка за изучаване на другите икономически курсове в бакалавърската програма.

Студентите ще бъдат запознати с основните източници на икономическа и статистическа информация, както и с начините за работа с тях, включително – с публикациите на Евростат, Националния статистически институт, БНБ, Световната банка, Международния валутен фонд, Европейската банка за възстановяване и развитие и др. Ще бъдат посочени и релевантни уеб-сайтове в Интернет.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи.

2) могат:

• свободно да боравят с фундаменталния концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската и световната икономики.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. МИКРОИКОНОМИКА Икономическата теория – предмет, структура, методология и инструменти на анализа. Основни икономически проблеми. Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.
 2. Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване.
 3. Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.
 4. Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период. Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност.
 5. Теория за пазарното предлагане. Икономически и счетоводни разходи. Счетоводна, нормална и икономическа печалба. Производство и разходи. Краткосрочен и дългосрочен период на производството. Постоянни и променливи разходи. Видове печалба. Излишък на производителя.
 6. Съвършена конкуренция. Предпоставки. Фирмено поведение в краткосрочен и дългосрочен план при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция.
 7. Несъвършена конкуренция. Видове. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Чист монопол. Фирмено поведение при чист монопол. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и видове олигополни структури.
 8. МАКРОИКОНОМИКА Въведение в макроикономиката – предмет, цели, задачи, методология. Макроикономически въпроси и проблеми. Политически цели и макроикономически политики. Макроикономическата система и нейните компоненти.
 9. Измерване на съвкупния продукт и доход. Брутен вътрешен продукт (БВП) и методи за неговото измерване - производствен, разходен, доходен. Други измерители на икономическата активност – брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.
 10. Бизнес цикъл и неговите фази. Теории за икономическия цикъл.
 11. Заетост и безработица – основни понятия. Аналитични показатели за икономическа активност. Видове безработица. Потенциален БВП. Икономически растеж – източници и фактори.
 12. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация. Индекс на потребителските цени. Видове инфлация и нейното отражение върху икономиката.

Литература по темите:

• Сотирова, Е. и Л. Йотова (2008). Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2012). Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2014). Пътеводител по микроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. и Ст. Стефанов. (2014). Пътеводител по макроикономика. Издателство на НБУ, София.

• Ракарова, С. (2015). Да разбираме икономиката. Издателство на НБУ, София.

• Узунов, Ат. и колектив (2003). „Микроикономика”, ГорексПрес, София.

• Узунов, Ат. и колектив (2003). „Макроикономика”, ГорексПрес, София.

• Фишър, Дорнбуш, Шмалензи (1997). Икономика. Основи на микро- и макроикономиката“, Отворено общество, София

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.

• Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.

• Българска народна банка: www.bnb.bg

• Национален статистически институт: www.nsi.bg

• База данни на Статистическата служба на Европейския съюз: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

• Международен валутен фонд: www.imf.org

• Световна банка: www.worldbank.org