BAMB100D Микроикономика - пазари и конкуренция

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми на Департамент „Икономика“, дистанционно обучение в Нов български университет: „Счетоводство и контролинг“, „Маркетинг“ и „Финанси“.

В рамките на тази дисциплина са изложени базисните теоретични постановки за основните пазарни сили и начините, по които те си взаимодействат. Наред с това се поставя въпросът за постигане на пазарно равновесие и факторите, които влияят върху този процес. Анализират се отделните групи участници в пазарните отношения: 1) потребители и условия за осъществяване на рационален потребителски избор; 2) фирми и производствена функция на фирмата. Анализират се механизмите на вземане на решения в процеса на максимизация на ползите от отделните икономически субекти в условия на различни пазарни структури – съвършена и несъвършена конкуренция. Наред с това, поведението на пазарните участници се анализира и от гледна точка на ролите, които изпълняват на различните пазари в контекста на кръгооборота на стоковите и паричните потоци и обособяването на пазар на крайни блага и на пазар на производствени фактори.

На база на изградената теоретична рамка, в края на курса по микроикономика се оценяват възможностите за установяване на всеобщо пазарно равновесие чрез анализ на пазарните дефекти на отделните пазари и възможностите на държавата за намеса или участие на тези пазари с цел постигане на икономическа ефективност.

Целта на курса е да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на икономическите явления, както и да подготви студентите за изучаване на курса по „Макроикономика“ през следващия семестър от тяхното обучение.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да прилагат основните принципи и концепции на микроикономическата теория, както при решаването на теоретични казуси и икономически проблеми, така и при анализа на реални ситуации от съвременния икономически живот;

• Да използват правилно и умело източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

• Свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на микроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в икономическата теория – предмет, структура, методология и инструменти на анализа.
 2. Основни проблеми и принципи в микроикономиката - Граница на производствените възможности. Икономически избор и алтернативни разходи.
 3. Пазарното търсене и неговите детерминанти. Закон за търсенето. Крива на търсенето и причини за нейното преместване.
 4. Пазарното предлагане и неговите детерминанти. Закон за предлагането. Крива на предлагането и причини за нейното преместване.
 5. Еластичност на търсенето и предлагането. Видове еластичност.
 6. Пазарно равновесие. Отражение на промените в търсенето и предлагането върху пазарното равновесие. Пазарното равновесие в текущ, краткосрочен и дългосрочен период. Държавна намеса в ценообразуването на пазарите
 7. Теория за търсенето и потребителски избор. Бюджетно ограничение. Ефект на заместването и ефект на дохода. Обща и пределна полезност. Закон за намаляващата пределна полезност.
 8. Теория за търсенето и максимизация на полезността. Правило за оптимизиране на покупките. Потребителско равновесие. Чиста изгода за потребителя (потребителски излишък).
 9. Теория за пазарното предлагане. Производствена функция на фирмата. Производството в краткосрочен период. Общ и пределен продукт. Закон за намаляващата пределна възвръщаемост (производителност). Дългосрочен период на производството.
 10. Теория за пазарното предлагане. Производство и разходи. Криви на производствените разходи в краткосрочен период. Постоянни, променливи и общи разходи. Криви на средните разходи. Пределни разходи и тяхната крива. Производствените разходи в дългосрочен период. Икономия и загуба от мащаба и неизменна възвръщаемост.
 11. Теория за пазарното предлагане. Фирмени приходи и видове печалба. Излишък на производителя. Максимизиране на печалбата на фирмата. Минимизиране на загубата на фирмата.
 12. Съвършена конкуренция. Условия за съществуване на съвършена конкуренция. Търсене от гледна точка на отделната фирма в съвършена конкуренция. Общи приходи, общи разходи и обща печалба на фирмата. Пределни приходи, пределни разходи и пределна печалба. Правило за максимизация на печалбата при съвършена конкуренция.
 13. Съвършена конкуренция. Условия за максимизиране на печалбата и за минимизиране на загубата на фирмата в краткосрочен период. Критична и ликвидационна точки на фирмата. Индивидуална и пазарна криви на предлагането в краткосрочен период. Дългосрочно равновесие при съвършена конкуренция. Оценка на съвършената конкуренция.
 14. Несъвършена конкуренция. Условия за съществуването на несъвършена конкуренция. Видове несъвършена конкуренция. Разлика между съвършена и несъвършена конкуренция. Наклон на кривата на фирменото търсене – изменение в зависимост от фирмената конкуренция на пазара.
 15. Чист монопол – крайна форма на несъвършена конкуренция. Чист монопол – определение. Съотношение между пределните приходи и пазарната цена. Определяне на предлаганото количество и цената от монополиста. Сравнение между пазарните механизми на чистия монопол и на съвършената конкуренция. Естествен монопол. Ценова дискриминация и държавна намеса при монопол.
 16. Монополистична конкуренция. Краткосрочно и дългосрочно равновесие и проблемът за икономическата ефективност. Причини за наличието на “излишни” производствени мощности.
 17. Олигопол и видове олигополни структури. Определение за олигопол. Дуопол – модел на Курно. Пречупена крива на търсенето. Картел – дилемата на затворника и антикартелно законодателство. Лидерство в цените.
 18. Пазар на производствените фактори – особености. Търсене и предлагане на производствени фактори. Комплементарни и заменяеми фактори. Показатели при факторните търсене и предлагане. Оптимизиране на разходите за производствени фактори. Еластичност на търсенето и предлагането на ресурси.
 19. Пазар на труда. Фактори на търсенето на труд. Предлагане на труд – ефект на заместването и ефект на дохода. Фактори на предлагането на труд. Съвършена конкуренция на пазара на труда. Несъвършена конкуренция на трудовия пазар – монополистична експлоатация. Държавна намеса на трудовия пазар. Синдикати.
 20. Капиталов пазар. Капиталови блага. Възвръщаемост от капитала.Капиталов пазар. Инвестиции и спестявания, Лихвен процент. Пресмятане на настояща стойност на капиталов актив. Пазар на земя. Рента и квазирента. Особености на търсенето и предлагането на земя. Определяне на цена на земята.
 21. Пазарни дефекти и държавна намеса в икономиката. Общо пазарно равновесие и необходимост от държавна намеса в икономиката. Оптимум по Парето. Ефективност на пазарните структури и пазарни дефекти. Публични блага. Роля на държавата в икономиката

Литература по темите:

• Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Нов български университет, София, 2008.

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 7th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2014

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill, 2012.

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, 12th edition, Pearson, 2016

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 10th edition, 2017

• Sloman, John: Economics, 9th edition, Pearson, 2015

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 13th edition, Cengage, 2015

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2009

Средства за оценяване:

• 50%: онлайн тест

• 50%: писмена /самостоятелна/ работа

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.