MPCD106 Познание за медийната среда

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните трудове и теории за медийната среда, да разгледа организацията на отделните медии и как те функционират, да представи настоящите и бъдещите пътища на преплитането и сливането им. Специален акцент се поставя в изучаването на аудиторията - нейните очаквания, състав и възможности за усвояване на медийни послания.

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различна форма на учебна натовареност:

• теоретично представяне на материята – 8 часа;

• практически – 12 часа (две предварително писмено подготовени теми в конспектиран вид)

• дискусии по писмено подготвените теми - 10 часа

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания за:

• класическите теории за медиите

• организацията на отделните медии

• общественото функциониране на медиите

2) умения за:

• ориентиране в различните медии

• конвергенция на отделните медии

• ползване на медийните теории в научни трудове


Предварителни изисквания:
• познания за медийната среда на магистърско нивоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. McLuhan, Marshall. Understanding Media. 1964

2. Кастелс, Мануел. Възходът на мрежовото общество. 2004

3. Михайлов, Владимир. Медиязнание. Изток-Запад, 2009

4. Lev Manovich.The Language of New Media (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001

5. Огнянова, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. 2005

Средства за оценяване:

1. Анализ

2. Практическа задача