MPCD101 Психология на медийната комуникация

Анотация:

Целите на курса са:

1. Разбиране същността на междудисциплинарния характер на масовата комуникация.

2. Запознаване с класическите подходи към изучаване на масовата комуникация.

3. Познания за съвременно развитие на масовата комуникация.

4. Прилагане на практическите подходи за изследване на масовата комуникация.

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

проф. Толя Стоицова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• Основните теории на масовата комуникация;

• Класическите и съвременните подходи за изучаване на медиите;

2) умения:

• Да извършват специализиран анализ на телевизионни и радиопредавания, на рубрики и материали от пресата, да сравняват книжния с е-вестника;

• Да описват спецификата на културата и да сравняват масовата комуникация в междукултурен план.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на медиязнанието.

• В областта на комуникациите.

• В областта на социалната психология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии:

1. Емирян, Еди (1999). P.S. за радиото, което…., С., Нов български университет.

2. Петев, Т. (2004). Теории за масовата комуникация. С., Изд. На Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

3. Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Изд. „Просвета”, 292.

Статиии:

1. Стоицова, Т. (1996). Медийната психология – възникване и развитие. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ, С., 10-16. (студия)

2. Стоицова, Т. (1998). Психология на медиите – същност, модели и основни концепти. -В: В. Русинова (Ред.) Юбилеен сборник на Института по психология, 60-70.

3. Стоицова, Т. (2000). Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиязнание. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ – Департамент по масови комуникации, С., с. 8-19 (студия).

4. Стоицова, Т. (2000). Психология на медийната манипулация: за и против. В сб.: “21 век – век на хиперманипулацията”, Нов български университет, С., 37-47.

5. Стоицова, Т. (2003). Психологични насоки на изследванията в медиираната комуникация. Списание на БАН, кн. 2, 8-12.

6. Стоицова, Т. (2004). Интегративност на човешката комуникация – лице в лице и с лице към медиите. В сб: “Интегралност на комуникациите”. Нов български университет, С., 6-16.

7. Стоицова, Т. (2005). Интернет: нова медия – нови психологични проблеми. Сборник от доклади от IV научна конференция, НАТФИЗ: “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители, 159-166.

8. Стоицова, Т. и Мизова, Б. (2006) Интернет – приятел или изкусител: Психология на виртуалната реалност. В: Материали от Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград, том I, 94-99.

9. Стоицова, Т. (2006). Медийната комуникация: Възможности за влияние. Психологични изследвания, кн.3, с.19 – 25.

Средства за оценяване:

1. Изготвяне на проект и изследжане. (Писмена работа).

2. Дискусия по проекта и интерпретацията на резултатите от изследването.

3. Устна зашита на писмената работа.