ADMD241 Уъркшоп за публикуване, професионално развитие и разработване на проекти

Анотация:

В условията на икономика, основана на знание, реализацията на съвременния учен се осъществява както в академични, така и в други институции от сектори на обществената практика, ползващи научни продукти и услуги. Междусекторната мобилност на учените се стимулира като условие за повишаване конкурентоспособността на икономиката. За да са подготвени за осъществяването на научна кариера, съответстваща на съвременните реалности, младите специалисти се нуждаят от специфични знания и умения, позволяващи им да осъществяват успешен трансфер на научно знание и научни резултати към потребителите.

Основната цел на настоящия курс е да се подпомогне професионалното израстване на докторантите към департамент «Публична администрация» и техните умения да планират успешно кариера си, като предлага подходи за професионално изграждане, по-голяма адаптивност към условията за реализация на европейския пазар на труда и вписване в Европейското изследователско пространство.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

доц. Георги Пеев  д-р
проф. Елена Благоева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания за

• Стандартите за цитиране

• Порталите за професионално развитие

• Принципите за работа с програми за финансиране

2) умения:

• Да разработват библиографии към публикациите си, според съществуващите стандарти

• Да търсят изследователски позиции

• Да комуникират и черпят информация от различните звена, на централно или национално ниво за възможности за финансиране на изследователски и приложни проекти

• Да търсят източници на финансиране от ЕС, съобразно идеите си за проект.

3) компетентности:

• Способност за подготовка на авторови материали за публикувани в български и чуждестранни издания според научните изисквания.

• демонстриране на общи способности за концептуализиране, генериране на нови знания и разбиране на най-модерните достижения, свързани с темата на дисертационното изследване;


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения за:

• Развитието на интеграционния процес в областта на изследователската политика;

• Тенденциите за бъдещо развитие в тази област, приоритети във финансирането

• Инструментите за осъществяване на политиките

• Терминологията за успешно ориентиране в програмна документация

• Да се ориентират в институциите на ЕС, занимаващи се с изследователската политика.



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. На базата на получените знания и умения от теоретичния курс “Възможности за международно финансиране на изследователска дейност в публичната администрация”, на студентите ще бъдат предложени серия от упражнения за развиване на умения в следните области: 1. Публикуване на резултати от изследователска работа – видове стандарти за цитиране. 2. Професионално развитие – платформи за партньорство в изследвания, търсене на научноизследователски позиции в Европа и извън границите й, достъп до информационни услуги и подкрепа. (EURAXESS и др.) 3. Разработване на проектна идея – идея за изследователски проект, която да съответства на изискванията на избрана изследователска програма.

Литература по темите:

3. Сайт на ЕС: Research and Innovation - http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en

4. EURAXESS-http://www.euraxess.bg/bg/content

5. Фонд “Научни изследвания” - http://www.fni.bg