ADMD231 Изследователски семинар

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Дисциплината изучава:

• Различните възможности за представяне на научен текст.

• Способите на защита и оборване на изследователски тези.

Цели на курса:

• Да постигне аргументация и убедителност при работата с научни текстове.

• Да помогне на докторантите да изградят умения за ефективно представяне и защита на научен текст.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

• Докторантът ще може да създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания и наблюдения

• Ще се научи на самостоятелна инициативност.

• Ще извършва информирана преценка по сложни въпроси свързани с дискутирането на научен текст.

• Ще представя идеите и заключенията си ясно и ефективно пред специалисти и студенти

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да формират представите си за научен текст;

• Как да определят и обосноват наличието на научен проблем, използвайки специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;

• Как да структурират аргументи и да водят насочена дискусия по даден научен проблем;

• Как да представят знания и разбиране на най-високо равнище, не само при провеждането на научни изследвания в областта на публичната администрация, но и в близки научни области;

• Как да проведат успешно защитата на своята дисертация.

2) могат:

• Да представят мнение по даден научен текст;

• Да защитават и оборват аргументирано научни тези и становища;

• Да участват в дискусия по научна тема;

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• записан курс „Изследователски методи в публичната администрация“Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Обсъждане на изпълнението на научно-образователната програма на докторанта
  2. Оценка на готовността на докторанта за преминаване на съответния етап от процедурата по подготовка на научния текст
  3. Представяне на предварителен цялостен текст или части на дисертационен труд по дадената тема
  4. Представяне и обсъждане на съвети и препоръки при защита на дисертацията
  5. Представяне на писмени мнения по представените от докторантите материали

Литература по темите:

1. Х.Белоев, Тасев Г., ( 2008) Наръчник на докторанта,ч.II,Русе,184с. [ISBN 978-954-712-427-1]

2. Тасев Г.,Д.Георгиева,С.Ковачева ( 2009) Методология на научното изследване. Как се разработва докторска дисертация .-С.,180с. [ISBN 978-954-323-527-8.

3. Тасев Г. ( 2009) Тълковен речник на научни термини.-С.,58 с.[ISBN 978-954-323-585-8].

4. Тасев Г. ( 2009) Ерратология или как да се избегнат най-често срещаните грешки при разработване на дисертация.-С.,60с.[ISBN 978-954-323-573-5].

5. РЪКОВОДСТВО: Как да използваме ефективно електронни книги/ електронни учебници в преподаването и ученето http://www.adam-europe.eu/prj/5928/prj/GUIDE_final_BG.pdf

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ- презентация 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Задължително студентите трябва да бъдат изпитани устно и писмено. При комбинираната оценка също се спазва това правило.