ADMD221 Семинар: Разработване на етапите на дисертационния труд

Анотация:

Семинарът „Етапите на разработване на дисертационен труд“ е избираем извънаудиторен курс, който се предлага за изучаване от докторанти в докторска програма «Организация и управление извънпроизводствената сфера(публична администрация)» на НБУ. Курсът има изцяло практическа насоченост и е свързан с придобиването на знания, умения и компетентности от докторантите, за да обосноват своето изследване, а именно:

- да формулират актуалността на изследователския проблем на избраната тема на дисертационно изследване;

- да конкретизират обекта и предмета на дисертационното изследване;

- да формулират основна теза и подтези на изследаването;

- да формулират основната цел и подцели;

- да определят изследователските задачи, които трябва да решат за постигенето на основната цел и подцели;

- да определят обхвата на изследването/времеви и териториален/;

- да определят научните методи, които ще ползват при изпълнението на конкретните задачи, с цел потвърждаване или отхвърляне на заявената теза и подтези.;

- да определят предназначението на научното изследване и посочват от кого ще може да се ползва.

Курсът цели също така докторантите да бъдат подпомогнати при обособяването на основните части на дисертационния труд – теоретична, аналитична и практико-приложна.

Заданията, поставяни по време на курса, целят да дадат конкретни опори на докторантите при писане на докторска теза, запознаване с известните литературни източници по темата, установените практики при обособяване на отделните части на труда и при тяхното структуриране и представяне в текста.

Курсът предоставя знания, умения и компетентности, които са в съответствие с Националната квалификационна рамка, приета с Решение № 96 на Министерския съвет от 02.02.2012 г.

прочети още
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р
проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти придобиват:

1) знания:

• за съставяне на структурата на дисертационния труд;

• за основните реквизити, които трябва да съдържа уводната част на докторската теза и какво е тяхното съдържание /вкл.: актуалност на изследването, цел, решени задачи за постигане на целта, обект, предмет, методи, обхват, теза на изследването/;

• за съдържанието на заключителната част /вкл. обобщени изводи, заключения и предложения/

• за открояване на научните и практико-приложни приноси на дисертационното изследване;

• за начините за извършване на критичен анализ и синтезиране на нови идеи, вследствие на проучване, изучаване и анлизиране на литературни източници по темата на дисертационното изследване, нормативни актове, стратегически и ведомствени документи и от наблюдение на практиката.

2) умения:

• да намират, извличат, подреждат, синтезират и оценяват бързо необходима информация от раздлични източници, свързана с темата на дисертационното изследване;

• да структурират докторската си теза съгласно утвърдените стандарти;

• да изложат по логичен и последователен начин своите теоретични, аналитични и практико – приложни авторови виждания и аргументи в изследваната от тях проблематика.

3) компетентности:

• самостоятелно и отговорно да създават и интерпретират нови знания чрез собствени изследвания в областта на темата на дисертационното изследване.

• демонстриране на общи способности за концептуализиране, генериране на нови знания и разбиране на най-модерните достижения, свързани с темата на дисертационното изследване;

• извършване на информационни преценки в областта на темата на дисертационното изследване и възможност за представяне на авторови идеи за усъвършенстване на нормативната уредба и практики в изледваната проблемна област.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ръководство на библиотеката на НБУ „Как да цитирам“ – www.nbu.bg

Материали, предоставени в MOODLE – НБУ

Материали, предоставяни от библиотеката на НБУ във връзка с обучението на преподаватели и докторанти, както и от Виртуалния ИНФО център за докторанти